ASUS K30AD user manual download (Page 8 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 85
8
POlSKI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie prądem zmiennym i urządzenia peryferyjne.
Komputer dekstop PC należy czyścić używając czystego, celulozowego tamponu lub
szmatki zwilżonej w detergencie bez właściwości ścierających, z dodatkiem kilku kropel
ciepłej wody, a nadmiar wilgoci należy usunąć suchą szmatką.
NIE NALEŻY
umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach
roboczych. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.
NIE NALEŻY
używać komputera w miejscach brudnych lub zakurzonych.
NIE NALEŻY
używać urządzenia podczas wycieku gazu.
NIE NALEŻY
umieszczać lub upuszczać obiektów na górnej części komputera i nie
należy wpychać do komputera desktop PC żadnych obcych obiektów.
NIE NALEŻY
narażać komputera na silne pola magnetyczne lub elektryczne.
NEI NALEŻY
wystawiać na działanie lub używać komputera w pobliżu płynów, na
deszczu lub wilgoci.
NIE NALEŻY
używać modemu podczas burz z wyładowaniami
elektrycznymi.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii:
NIE NALEŻY
wrzucać baterii do ognia.
NIE NALEŻY
zwierać styków.
NIE NALEŻY
demontować baterii.
Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0˚C (32˚F)
do 35˚C (95˚F).
NIE NALEŻY
przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec
przegrzaniu systemu.
NIE NALEŻY
używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych
urządzeń peryferyjnych.
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przeniesieniem systemu należy
odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.
Przed użyciem adaptera lub przedłużacza skonsultować się z profesjonalistą
elektrykiem. Urządzenia te mogą spowodować przerwanie obwodu uziemienia.
Należy upewnić się, że urządzenia te są ustawione na prawidłowe w danym regionie
napięcie. Przy braku pewności co do napięcia w używanym gniazdku elektrycznym
należy się skontaktowac z lokalnym zakładem energetycznym.
Jeśli uszkodzony zosatał zasilacz nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy
skontaktować się z wykwali±kowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
Sample
This manual is suitable for devices