ASUS K30AD user manual download (Page 77 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 85
Komputer desktop PC ASUS
77
POlSKI
10.
Wprowadź User name (Nazwa
użytkownika), Password (Hasło)
oraz Connection name (Nazwa
połączenia). Kliknij
Connect
(Połącz).
11.
Kliknij
Close (Zamknij)
, aby
zakończyć kon±gurację.
12.
Kliknij ikonę sieci na pasku
narzędziowym i kliknij utworzone
połączenie.
13.
Wprowadź nazwę użytkownika i
hasło. Kliknij
Connect (Połącz)
, aby połączyć z Internetem.
Kon±guracja statycznego połączenia sieciowego IP
W celu kon±guracji statycznego połączenia sieciowego IP:
1.
Powtórz czynności 1 do 4 z poprzedniej części
Kon±guracja dynamicznego
połączenia sieciowego IP/PPPoE
.
2.
Kliknij
Use the following IP address
(Używaj następującego adresu IP).
3.
Wprowadź IP address (Adres IP), Subnet
mask (Maska podsieci) i Gateway (Brama)
od dostawcy usługi.
4.
Jeśli to wymagane, wprowadź preferowany
adres serwera DNS i adres alternatywny.
5.
Po zakończeniu kliknij
OK
.
Sample
This manual is suitable for devices