ASUS K30AD user manual download (Page 75 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 85
Komputer desktop PC ASUS
75
POlSKI
2.
Na pasku zadań Windows
®
, kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci
i kliknij
Open
Network and Sharing Center (Otwórz centrum sieci i udostępniania).
3.
Na ekranie Open Network and Sharing Center (Otwórz centrum sieci i udostępniania),
kliknij
Change Adapter settings (Zmień ustawienia adaptera).
4.
Kliknij prawym przyciskiem używaną
kartę LAN i wybierz
Properties
(Właściwości).
5.
Kliknij I
nternet Protocol Version
4(TCP/IPv4) [Protokół internetowy
w wersji 4 (TCP/IPv4)]
i kliknij
Properties (Właściwości).
6.
Kliknij
Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj adres IP
automatycznie)
i kliknij
OK.
Kontynuuj następne czynności, jeśli używane jest połączenie PPPoE.
Sample
This manual is suitable for devices