ASUS K30AD user manual download (Page 67 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 85
Komputer desktop PC ASUS
67
POlSKI
+ <+>
Uruchamianie lupy i powiększanie ekranu.
+ <->
Zmniejszanie ekanu.
+ <Enter>
Otwieranie Narrator Settings (Ustawienia Narratora).
Wyłączanie komputera Desktop PC
W celu wyłączenia komputera Desktop PC:
Aby wyłączyć komputer Desktop PC wykonaj jedną z następujących czynności:
Na pasku Charms bar, kliknij
Settings (Ustawienia) > Power (Zasilanie) > Shut down
(Wyłącz),
aby wykonać normalne wyłączenie.
Na ekranie logowania, klknij
Power (Zasilanie) > Shutdown (Wyłącz)
.
Jeśli komputer Desktop PC nie odpowiada, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania,
przez co najmniej cztery (4) sekundy, aż do wyłączenia komputera Desktop PC.
Przełączanie komputera Desktop PC do trybu uśpienia
Aby przełączyć komputer Desktop PC do trybu Sleep (Uśpienie), naciśnij raz przycisk Power
(Zasilanie).
Sample
This manual is suitable for devices