ASUS K30AD user manual download (Page 5 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 85
5
POlSKI
Uwagi
Serwis odbioru
Programy recyklingu i odbioru ASUS wynikają z naszego zaangażowania w zapewnienie
najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy w oferowanie naszym klientom rozwiązań
umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz pozostałych
elementów jak również materiałów opakowaniowych. Szczegółowe informacje o recyklingu
dla poszczególnych regionów znajdują się na stronie http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm.
REACH
Zgodnie z systemem regulacji REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie
chemikaliów), na stronie sieci web ASUS REACH, pod adresem http://csr.asus.com/english/
REACH.htm, opublikowaliśmy substancje chemiczne znajdujące się w naszych produktach
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications
Commission (FCC)
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom:
To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
To urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem
zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia wymagania dla
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały
opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach
domowych. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować promieniowanie o
częstotliwości radiowej i jeśli zostanie zainstalowane lub będzie używane niezgodnie z
instrukcjami producenta, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie
to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można
sprawdzić przez jego włączenie i wyłączenie) należy spróbować wyeliminować zakłócenia,
jedną z następujących metod:
Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego
podłączony jest odbiornik.
Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w
celu uzyskania pomocy.
Aby zapewnić zgodność z przepisami FCC, do połączenia monitora z kartą gra±czną,
wymagane jest używanie
kabli ekranowanych. Zmiany lub mody±kacje wykonane
bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować
pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.
Ostrzeżenie dotyczące baterii litowo-jonowej
OSTRZEŻENIE:
Nieprawidłowa wymiana może spowodować wybuch baterii. Baterię
można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu, zalecanego przez
producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.
Sample
This manual is suitable for devices