ASUS K30AD user manual download (Page 32 of 85)

Languages: Polish
Pages:85
Description:M31AD_M51AD_K30AD User's Manual (Polish)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 85
Rozdział 3: Używanie komputera
POlSKI
Używanie czytnika kart pamięci
Aparaty cyfrowe i inne urządzenia obrazów cyfrowych wykorzystują karty pamięci do
przechowywania obrazów cyfrowych lub plików multimedialnych. Wbudowany czytnik kart
pamięci na panelu przednim systemu, umożliwia odczyt i zapis w różnych napędach kart
pamięci.
Aby używać karty pamięci:
1.
Włóż kartę pamięci do gniazda karty.
Karta pamięci ma nacięcie, dlatego pasuje tylko w jednym kierunku. Aby uniknąć
uszkodzenia karty NIE NALEŻY wpychać karty do gniazda na siłę.
Multimedia można umieścić w jednym lub w kilku gniazdach kart i używać niezależnie.
Jednocześnie do gniazda można włożyć tylko jedną kartę pamięci.
3.
Po zakończeniu, kliknij prawym przyciskiem ikonę napędu karty pamięci na ekranie
Komputer
, kliknij
Wysuń
, a następnie wyjmij kartę.
Nigdy nie należy wyjmować kart w trakcie lub bezpośrednio po odczycie, kopiowaniu,
formatowaniu lub usunięciu danych na karcie, w przeciwnym razie grozi to utratą danych.
Aby zapobiec utracie danych, przed wyjęciem karty pamięci należy użyć “Bezpieczne
usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników” w obszarze powiadomień Windows
®
.
W Windows
®
7:
Jeśli w komputerze wyłączona jest funkcja Autoodtwarzanie, kliknij
przycisk Windows
®
7 Start na pasku zadań, kliknij Komputer, a następnie dwukrotnie
kliknij ikonę karty pamieci w celu dostępu do danych na karcie.
W Windows
®
8.1:
Jeśli funkcja AutoPlay (Autoodtwarzanie) NIE jest włączona
w komputerze, przesuń wskaźnik myszy nad dolny, lewy róg pulpitu Windows
®
,
a następnie kliknij prawym przyciskiem miniaturkę na ekranie Start. W menu
pomocniczym, kliknij
File Explorer (Eksplorator plików)
, a następnie kliknij ikonę karty
pamięci w celu dostępu do zapisanych na niej danych.
Każde gniazdo karty ma własną ikonę napędu, wyświetlaną na ekranie
Komputer
.
W Windows
®
8.1:
Przesuń wskaźnik myszy nad dolny lewy róg pulpitu Windows
®
, a
następnie kliknij prawym przyciskiem miniaturkę na ekranie Start. W menu pomocniczym,
kliknij
File Explorer (Eksplorator plików)
, aby otworzyć ekran
Computer (Komputer)
.
2.
Wybierz program z okna Autoodtwarzanie w celu dostępu do plików.
Sample
This manual is suitable for devices