ASUS ET2221AGKR user manual download (Page 2 of 56)

Languages: Danish
Pages:56
Description:User’s Manual for Danish Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 56
Dansk
DA8140
April 2013
OPHAVSRET INFORMATION
Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for
køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden
udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET,
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER
EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE
FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF
FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET
OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.
Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker
eller ophavsretter og tjener kun som identi±kation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.
SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN
VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER
I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.
ANSVARSBEGRÆNSNING
Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle
sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede
kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og
direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.
ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller
brud i henhold til denne garantierklæring.
Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers
maksimale, kollektive ansvar.
ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER
SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK
FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN
FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.
SERVICE OG STØTTE
Besøg vores ²ersprogede websted:
Sample