ASUS ET2030AGK user manual download (Page 65 of 74)

Languages: Dutch
Pages:74
Description:ASUS ET223/ET203 Series user's manual for Dutch
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 74
Bijlagen
Mededelingen
FCC-verklaring (Federal Communications
Commission)
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse
B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften.
Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden
tegen schadelijke storingen in een thuis installatie. Dit apparaat
genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan
indien
onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke
storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie
dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien
dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of
televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en
uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren
door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de
antenne.
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit
dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor
hulp.
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door
de partij die verantwoordelijk is voor naleving zou de bevoegdheid van
de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.
ASUS All-in-One PC ET223 en ET203
65
Sample