ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 63 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 67
Norsk 
63
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Trådløs driftskanal for forskjellige domener
Nord-Amerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 through CH11
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 through Ch14
Europe ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 through Ch13
CE-merkeadvarsel
Dette er et produkt i klasse B. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser,
og i disse tilfellene kan brukeren måtte utføre passende tiltak.
CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth
Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-direktivene 2004/108/EC
"elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC "lavspenningsdirektiv".
/
CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth
Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999/5/EC fra det europeiske parlamentet og
kommisjonen fra 9. mars 1999 om radio- og telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjennelse
av overenstemmelse.
er for klasse II-enhet.
Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EC)
Følgende punkter er gjennomført og anses som relevant og tilstrekkelig:
Vesentlige krav i henhold til [Artikkel 3]
Beskyttelseskrav for helse og sikkerhet i henhold til [Artikkel 3.1a]
Testing for elektrisk sikkerhet i henhold til [EN 60950]
Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til [Artikkel 3.1b]
Testing for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til [EN 301 489-1] og [EN 301 489-17]
E´ektiv bruk av radiospektrum i henhold til [Artikkel 3.2]
Radiotester i henhold til [EN 300 328-2]
Sample