ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 62 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 67
Norsk 
62
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
Kontakte forhandleren eller en profesjonell radio/TV-tekniker for hjelp.
ADVARSEL: 
Alle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av lisensinnehaveren av denne
enheten, kan gjøre brukerens rett til å bruke utstyret virkningsløs.
Advarsel om RF-eksponering
Dette utstyret må installeres og brukes i henhold til instruksjoner som er gitt og antennen(e)
som brukes for denne senderen må installeres med en avstand på minst 20 cm fra alle
personer og må ikke installeres på samme plass eller brukes sammen med andre antenner
eller sendere. Sluttbrukere og installatører må ha tilgang til instruksjoner om installasjon av
antennen og bruksvilkår for senderen slik at de møter kravene for RF-eksponering.
Dette utstyret er i samsvar med med FCC-grenser for RF-eksponering fastsatt for et
ukontrollert miljø.
Utstyret må ikke plasseres like ved eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.
Erklæring fra Canadian Department of Communication
Dette digitale apparatet overskrider ikke grensene for klasse B for utstråling av radiostøy fra
digitale apparater som gitt i radiostøyforskriftene til det kanadiske samferdselsdepartementet.
Dette klasse B digitale apparatet samsvarer med kanadisk ICES-003.
Erklæring fra IC om strålingsksponering for Canada
Dette utstyret overensstemmer med IC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert
miljø. For å opprettholde samsvar med IC-reglene om RF-eksponering, må du unngå
direkte kontakt med senderantennen under sending. Sluttbrukeren må følge de spesi±kke
brukerinstruksjonene for å overholde samsvar med reglene om RF-eksponering.
Bruk er underlagt de følgende to betingelsene:
Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, og
Denne enheten må akseptere all forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake
uønsket drift av enheten.
Sample