ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 61 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 67
Norsk 
61
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Tillegg
Merknader
REACH merknader
I samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)-
regelverket, publiserer vi de kjemiske sto´ene i våre produkter på ASUS REACH-nettstedet på
ASUS-resirkulering / Returtjenester
ASUS programmer for resirkulering og retur springer ut fra vår forpliktelse til å følge de høyeste
standarder for å beskytte det globale miljøet. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du
kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen.
Gå til
for detaljert resirkuleringsinformasjon på
forskjellige regioner.
Opplysning om belegg
VIKTIG! 
Elektrisk isolasjon og brukersikkerhet er oppnådd ved påføring av et belegg som
isolerer enheten med unntak av områdene for inn- og utdatakontakter.
Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC)
Denne enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er underlagt de følgende to
betingelser:
Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelser, og
Denne enheten må akseptere all mottatt forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan
forårsake uønsket drift.
Dette utstyret er testet og funnet å være overensstemmende med grensene for digitalt ustyr,
klasse B, i henhold til del 15 i reglene fra the Federal Communications Commission (FCC). Disse
grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelser i boliginstallasjoner.
Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis det ikke
installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelser
med radiokommunikasjonsutstyr. Det ±nnes imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke
vil oppstå i en spesi±kk installasjon. Hvis dette ustyret forårsaker skadelig forstyrrelser med
radio- eller TV-mottak, noe som kan bestemmes ved å slå på og av ustyret, anbefales brukeren
å forsøke å korrigere forstyrrelseren ved bruk av et eller ²ere av de følgende tiltakene:
Stille inn på nytt eller omplassere mottaksantennen.
Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Sample