ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 2 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 67
Norsk 
NW8268
Mai 2013
Opphavsrettinformasjon
Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av,
lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon
oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS").
ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER
INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER
DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER
HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA
TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV
OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE
MANUALEN ELLER PRODUKTET.
Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte
varemerker eller opphavsrett av deres respektive ±rmaer og brukes kun for identi±sering eller
forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.
SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN
ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL
ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM
BESKRIVES I DEN.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.
Ansvarsbegrensning
Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra
ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer
enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert
fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert
produkt.
ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under
denne Garantierklæringen.
Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og
din forhandler er ansvarlig for kollektivt.
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER;
(2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER
FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS
LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.
Service og support
Besøk vårt ²erspråkelige nettsted på
Sample