ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 4 of 68)

Languages: Chinese
Pages:68
Description:User’s Manual for Traditional Chinese Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 68
繁體中文
Windows
®
應µ程Ó
..............................................................................................................................
34
æ點
.............................................................................................................................................................
34
使µ Windows
®
應µ程Ó處理工作
.........................................................................................
37
執行應µ程Ó
..........................................................................................................................................
37
個人化應µ程Ó
.....................................................................................................................................
37
ç取所²程Ó
..........................................................................................................................................
38
常µ工具Ø(Charms bar)
...............................................................................................................
39
子è畫面ã能
..........................................................................................................................................
41
ã能組é鍵
........................................................................................................................................
42
關閉 All-in-One 電腦
.....................................................................................................................
43
第四章:連線至網路
 Windows
®
7 設定 Wi-Fi 網路連Ô
.....................................................................................
44
 Windows
®
7 設定²Ô網路連Ô
.........................................................................................
45
使µ固定 IP
..............................................................................................................................................
45
使µ動態 IP
..............................................................................................................................................
47
 Windows 8 設定 Wi-Fi 連Ô
................................................................................................
50
設定²Ô網路連Ô
..........................................................................................................................
51
設定動態 IP/PPPoE 網路連Ô
..........................................................................................................
51
設定固定 IP 網路連Ô
.........................................................................................................................
54
第五章:還原您的系統
ê入 BIOS 設定程Ó
......................................................................................................................
55
ê入 BIOS
.................................................................................................................................................
55
快速ê入 BIOS
........................................................................................................................................
55
 Windows
®
7 使µ隱藏磁碟還原系統
................................................................................
56
還原作業系統至äë預設的分割區(F9 備±)
.....................................................................
56
將äë預設資料備±至 USB 儲ç裝置(F9 備±)
..............................................................
56
使µ USB 儲ç裝置還原系統(USB 還原)
..............................................................................
57
 Windows
®
8 重新設定 All-in-One 電腦
...........................................................................
58
 Windows
®
8 使µ系統映像檔還原
.....................................................................................
59
建Þ一個 USB 還原碟
.........................................................................................................................
59
移除所²檔案與重新Ý裝 Windows
®
8
.................................................................................
60
附錄
注意事ß
.............................................................................................................................................
61
目錄
Sample