ASUS ET2011AGK user manual download (Page 9 of 42)

Languages: Czech
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Czech )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 42
Čeština
9
Série All-in-one PC ET2011
NEROZEBÍREJTE
Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly ze
strany uživatelů rozmontovány.
Upozornění ohledně lithium-iontové baterie
POZOR
: Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie RTC (hodin
reálného času). K výměně používejte jen stejný nebo ekvivalentní typ
baterie doporučený výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů
výrobce.
Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická
zařízení a kno²íkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu.
Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.
Žádné vystavení tekutinám
NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. Tento
výrobek není odolný vůči vodě ani oleji.
NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje,
že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.
REACH
V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek))
byl zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech na webu ASUS REACH
Sample