ASUS ET2011AGK user manual download (Page 5 of 42)

Languages: Czech
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Czech )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 42
Čeština
5
Série All-in-one PC ET2011
Poznámky
Prohlášení pro Federální komunikační komisi
Toto zařízení je v souladu s Částkou 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících
dvou podmínek:
Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit
nežádoucí činnost.
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení
Třídy B, dle Částky 15 pravidel Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení mají
poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud není
instalováno a používáno podle pokynů výrobce, může rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci.
Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení
způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete
a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika
z následujících metod:
Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
Poraďte se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.
POZOR:
Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené garantem tohoto zařízení mohou
vést k odebrání oprávnění uživatele používat toto zařízení.
Varování na vystavení RF
Tohoto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v souladu s dodanými pokyny a anténa
(antény) použitá pro tento vysílač musí být nainstalována tak, aby poskytovala vzdálenost
alespoň 20 cm od všech osob a nesmí být umístěna společně nebo nesmí fungovat ve spojení
s jakoukoliv jinou anténou nebo radiovým vysílačem. Koncoví uživatelé a instalátoři musí
obdržet pokyny pro instalaci antény a speciIcké provozní pokyny v souladu s požadavky na
vystavení RF.
Sample