ASUS ET2011AGK user manual download (Page 12 of 42)

Languages: Czech
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Czech )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 42
Čeština
12
Série All-in-one PC ET2011
Bezpečnostní zásady
Tento počítač All-in-one PC ET2011 Series byl zkonstruován a otestován, aby splňoval
nejaktuálnější bezpečnostní normy pro technologii ±T. Pro zajištění bezpečnosti je však nutné,
abyste si přečetli následující bezpečnostní instrukce.
Instalace systému
Před používáním počítače si přečtěte a dodržujte veškeré pokyny v dokumentaci.
Tento počítač nepoužívejte v blízkosti vody nebo zdroje tepla, například radiátoru.
Tento počítač umístěte na stabilní povrch.
Otvory ve skříni slouží k větrání. Tyto otvory neucpávejte ani nezakrývejte. Okolo počítače
zajistěte dostatečný prostor pro větrání. Do větracích otvorů počítače nezasunujte žádné
předměty.
Tento produkt používejte v prostředí s okolní teplotou mezi 0˚C až 40˚C.
Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové množství proudu odebírané zařízeními
připojenými k prodlužovacímu kabelu nepřekročí maximální hodnotu pro daný kabel.
Péče během používání
Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte žádné předměty.
Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
Počítačem stále prochází malé množství elektrického proudu, i když je vypnutý. Před čistěním
počítače vždy odpojte veškeré napájecí, modemové a síťové kabely z elektrických zásuvek.
Dotyková obrazovka vyžaduje pravidelné čištění, aby byla zajištěna optimální citlivost
dotyku. Chraňte obrazovku před cizími předměty nebo nadměrným nahromaděním
prachu. Pokyny pro čištění obrazovky:
Vypněte systém a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
Nastříkejte na dodaný čistící hadřík malé množství domácího čističe skla
a opatrně otřete povrch obrazovky.
Nestříkejte čistič přímo na obrazovku.
K čištění obrazovky nepoužívejte abrazivní čistič ani hrubý hadřík.
Pokud se u počítače setkáte s některým z následujících technických problémů, odpojte
napájecí kabel a obraťte se na kvaliIkovaného servisního technika nebo prodejce.
Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
Došlo k vniknutí tekutiny do systému.
Počítač nefunguje správně, přestože se řídíte návodem k použití.
Došlo k pádu systému nebo k poškození skříně.
Změnil se výkon systému.
Sample