ASUS ET2011AGK user manual download (Page 9 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 42
Slovensky
9
Séria All-in-one PC ET2011
ZÁKAZ ROZOBERANIA
Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli
rozobraté užívateľom.
Varovanie ohľadne lítium iónovej batérie
UPOZORNENIE
: Nebezpečenstvo výbuchu v prípade zle založenej RTC
batérie (hodiny reálneho času). Musí sa vymeniť len za rovnakú batériu
alebo rovnaký typ od toho istého výrobcu. Použité batérie likvidujte v
súlade s pokynmi výrobcu.
Tento symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické
alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať
spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste nariadenia týkajúce sa likvidácie
elektronických výrobkov.
Nevystavujte účinkom tekutín
NEVYSTAVUJTE ani NEPOUŽÍVAJTE v rámci vplyvu kvapalín, dažďa alebo
vlhkosti. Tento výrobok nie je odolný voči účinkom vody ani oleja.
Batériu
NEVYHADZUJTE
do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša
na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Oznámenia ohľadne REACH
Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie
chemikálií) chemické látky používané v našich výrobkoch sme uviedli na stránke ASUS REACH
Sample