ASUS ET2011AGK user manual download (Page 7 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 42
Slovensky
7
Séria All-in-one PC ET2011
Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény
Severná Amerika
2,412-2,462 GHz
Kanál 01 až Kanál 11
Japonsko
2,412-2,484 GHz
Kanál 01 až Kanál 14
Európa ETSI
2,412-2,472 GHz
Kanál 01 až Kanál 13
Varovanie týkajúce sa označenia CE
Ide o výrobok triedy B. V prostredí domácnosti môže tento výrobok spôsobiť rádiovú interferenciu,
pričom v tomto prípade je možné od užívateľa požadovať vykonanie zodpovedajúcich opatrení.
Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth
Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc
EHS č. 2004/108/ES „
Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/ES „Smernica o nízkom napätí“.
Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth
Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Komisie č. 1999/5/
ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca
1999.
Sample