ASUS ET2011AGK user manual download (Page 6 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 42
Slovensky
6
Séria All-in-one PC ET2011
Prehlásenie Kanadského odboru pre komunikácie
Toto digitálne zariadenie neprevyšuje limitné hodnoty pre Triedu B týkajúce sa emisií rádiového
šumu z digitálnych zariadení stanovené na základe nariadení o rádiovej interferencii Kanadského
odboru pre komunikácie.
Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.
Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu
Toto zariadenie spĺňa limity pre vystavenie účinkom IC žiarenia pre neregulované prostredie.
Aby ste zabezpečili zhodu s požiadavkami pre vystavenie účinkom IC vysokofrekvenčného
žiarenia, zabráňte priamemu kontaktu s anténou vysielača počas doby odosielania údajov.
Koncoví užívatelia musia dodržiavať špeci±cké prevádzkové pokyny pre zabezpečenie zhody v
oblasti vystavenia účinkom vysokofrekvenčného žiarenia.
Používanie zariadenia je možné po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:
Toto zariadenie nesmie spôsobovať interferenciu.
Toto zariadenie musí prijať akúkoľvek interferenciu vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť
neželanú prevádzku zariadenia.
Prehlásenie o zhode (Smernica o rádiových a telekomunikačných
koncových zariadeniach 1999/5/EC)
Nasledujúce položky boli zrealizované a považujú sa za platné a postačujúce:
Základné požiadavky, ako ich stanovuje [Článok 3]
Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, ako ich stanovuje [Článok 3.1a]
Testovanie elektrickej bezpečnosti podľa normy [EN 60950]
Požiadavky na ochranu týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje
[Článok 3.1b]
Testovanie elektromagnetickej kompatibility podľa noriem [EN 301 489-1] a [EN 301 489-
17]
Účinne využitie rádiového spektra, ako ho stanovuje [Článok 3.2]
Zostavy rádiových testov podľa normy [EN 300 328-2]
Sample