ASUS ET2011AGK user manual download (Page 5 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 42
Slovensky
5
Séria All-in-one PC ET2011
Vyhlásenia
Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)
Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia je možné po
splnení nasledujúcich dvoch podmienok:
Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé interferencie.
Toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie,
ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.
Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre
digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú
navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivej interferencii pri bežnej inštalácii
v domácnostiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vysielať rádiofrekvenčnú energiu;
ak nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi výrobcu, môže zapríčiniť škodlivé
rušenie rádiokomunikačných zariadení. Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s limitmi
pre digitálne zariadenie triedy B článku 15 Pravidiel FCC. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí
škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť
vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou
jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:
Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.
Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky k inému okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
V prípade pochybností sa obráťte na predajcu alebo kvali±kovaného rádiového/televízneho
technika.
UPOZORNENIE:
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou
zodpovednou za zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať
toto zariadenie.
Varovanie ohľadne vystavenia účinkom rádiovej frekvencie
Toto zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované podľa dodávaných pokynov a
anténa(y) používaná pre tento vysielač musí byť nainštalovaná tak, aby bola zabezpečená
aspoň 20 cm vzdialenosť od všetkých osôb a zároveň nesmie byť spoločne umiestnená alebo
prevádzkovaná v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom. Koncoví užívatelia a
osoby vykonávajúce inštaláciu musia zabezpečiť inštaláciu antény a prevádzkové podmienky
vysielača tak, aby boli dodržané požiadavky ohľadne vystavenia účinkom rádiovej frekvencie.
Sample