ASUS ET2011AGK user manual download (Page 40 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 42
Slovensky
40
Séria All-in-one PC ET2011
Obnova systému
Používanie skrytého segmentu
Obnovovanie operačného systému na štandardne nastavené rozdelenie z
výroby (F9 Recovery (Obnova))
1.
V nastavení BIOS vypnite
Boot Booster
.
2.
Počas zavádzania stláčajte tlačidlo [F9]
3.
Keď sa zobrazí táto položka, vyberte
Windows setup [EMS Enabled] (Nastavenie
Windows [Aktivované EMS]
a stlačte tlačidlo [Enter].
4.
Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo
Next (Ďalej)
.
5.
Vyberte
Recover the OS to the Default Partition (Obnoviť operačný systém na
štandardne nastavené rozdelenie)
a kliknite na tlačidlo
Next (Ďalej)
.
6.
Zobrazí sa štandardne nastavené rozdelenie z výroby.
Kliknite na tlačidlo
Next (Ďalej)
.
7.
Vymažú sa údaje v štandardne nastavenom rozdelení. Kliknutím na tlačidlo
Recover
(Obnoviť)
spustite obnovenie systému.
Vo vybratom segmente stratíte všetky údaje. Nezabudnite si vopred zálohovať svoje dôležité
údaje.
8.
Systém reštartujte po úspešne vykonanom obnovení kliknutím na tlačidlo
Reboot
(Reštart)
.
Zálohovanie štandardne nastavených údajov prostredia z výroby na USB
kľúč (F9 Backup (Zálohovanie)
1.
Zopakujte kroky č. 1 - 4 v predchádzajúcej časti.
2.
Vyberte
Backup the Factory Environment to a USB Drive (Zálohovať prostredie
nastavené z výroby na USB kľúč)
a kliknite na tlačidlo
Next (Ďalej)
.
3.
USB kľúč zapojte do svojho počítača a spustite zálohovanie štandardne nastaveného
prostredia z výroby.
Na USB kľúči musí byť voľné miesto viac ako 15 GB. Skutočná veľkosť voľného miesta sa môže
meniť podľa modelu vášho počítača.
4.
Keď je do vášho
All-in-one
PC pripojených viac ako jeden USB kľúč, vyberte požadovaný
USB kľúč a kliknite na tlačidlo
Next (Ďalej)
.
Keď už je vo vybratom USB kľúči segment s požadovanou veľkosťou (napríklad segment, ktorý
sa používa ako segment na zálohovanie), systém automaticky zobrazí tento segment a znovu
ho použije na zálohovanie.
5.
Údaje vo vybratom USB kľúči alebo vo vybratom segmente sa podľa rôznych situácií v
predošlom kroku vymažú. Kliknutím na tlačidlo
Backup (Zálohovať)
spustite zálohovanie.
Vo vybratom USB kľúči alebo vo vybratom segmente stratíte všetky údaje. Nezabudnite si
vopred zálohovať svoje dôležité údaje.
6.
Systém reštartujte po úspešne vykonanom zálohovaní štandardne nastaveného prostredia
z výroby kliknutím na tlačidlo
Reboot (Reštart)
.
Sample