ASUS ET2011AGK user manual download (Page 31 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 42
Slovensky
31
Séria All-in-one PC ET2011
Zapnutie systému
Pripojte dodávaný adaptér striedavého prúdu ku konektoru
DC IN (Vstup jednosmerného
prúdu)
na zadnom paneli
(
1
2
3
) a následne stlačte
sieťový vypínač
na prednom paneli
(
4
), čím systém zapnete.
Vypnutie
Aby ste systém prepli do režimu pozastavenia, stlačte
sieťový vypínač
na prednom
paneli. Aby ste systém opätovne uviedli do stavu operačného systému, stlačte
sieťový
vypínač
ešte raz, kliknite myšou, dotknite sa displeja alebo stlačte ktorýkoľvek kláves na
klávesnici.
Aby ste systém vypli úplne, postupujte podľa štandardného postupu vypnutia systému
Windows, alebo stlačte a po dobu piatich sekúnd podržte
sieťový vypínač
.
VÝSTRAHA! Kábel prívodu striedavého prúdu NEPRIPÁJAJTE k zásuvke prívodu striedavého
prúdu pred pripojením zástrčky kábla prívodu jednosmerného prúdu k systému. V opačnom
prípade môže dôjsť k poškodeniu AC-DC adaptéra.
HDMI
ANT/CABLE
2
3
1
4
Sample