ASUS ET2011AGK user manual download (Page 2 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 42
Slovensky
Autorské práva © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.
Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných nesmie byť bez vyjadrenia
spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“) prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná,
prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo
akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre jeho potreby zálohovania.
Výrobky a ±remné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode môžu a nemusia byť obchodným značkami alebo
autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na účely označenia. Všetky obchodné značky sú
majetkom ich patričných vlastníkov.
Našou snahou bolo zabezpečiť to, aby obsah tohto návodu bol správny a aktuálny. Predsa len však výrobca
neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti obsahu tohto návodu a zároveň si vyhradzuje právo na vykonanie
zmien bez predchádzajúceho oznámenia.
SK6323
Druhé vydanie V2
Január
2011
Sample