ASUS ET2011AGK user manual download (Page 12 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 42
Slovensky
12
Séria All-in-one PC ET2011
Bezpečnostné informácie
Váš výrobok All-in-one PC série ET2010 bol navrhnutý a skúšaný tak, aby spĺňal najnovšie
normy týkajúce sa bezpečnosti zariadení informačných technológií. Predsa len však kvôli
vlastnej bezpečnosti je dôležité, aby ste si prečítali nasledujúce bezpečnostné pokyny.
Inštalácia systému
Pred začatím práce so systémom si prečítajte a postupujte podľa pokynov uvedených v
dokumentácii.
Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vody alebo tepelného zdroja akým je radiátor.
Systém umiestnite na stabilný povrch.
Otvory na skrinke slúžia na ventiláciu. Tieto otvory neblokujte ani ich nezakrývajte. Zabezpečte,
aby okolo systému bolo dostatočné miesto pre ventiláciu. Do vetracích otvorov nevkladajte
predmety žiadneho druhu.
Tento výrobok používajte v prostrediach kde sa okolitá teplota pohybuje v rozmedzí 0 ˚C až
40 ˚C.
Ak používate predlžovací kábel presvedčte sa, že hodnota ampérov výrobkov pripojených k
predlžovaciemu káblu nepresahuje medznú hodnotu ampérov kábla.
Starostlivosť počas používania
Po sieťovom kábli nechoďte ani na neho nič neukladajte.
Na svoj systém nerozlievajte vodu alebo akékoľvek iné tekutiny.
Počas doby, kedy je systém vypnutý je stále v systéme malé množstvo elektrického prúdu.
Pred čistením systému odpojte od zásuviek všetky káble prívodu elektrickej energie, káble
pripojenia do siete a káble pripojenia k modemu.
Aby sa dosiahla maximálna citlivosť dotykovej obrazovky na dotyk, je potrebné ju pravidelne
čistiť. Obrazovku očistite v prípade výskytu cudzích predmetov a v prípade nadmerného
nahromadenia prachu. Čistenie obrazovky:
Vypnite systém a zo stenovej zásuvky odpojte napájací kábel.
Na dodávanú tkaninu na čistenie nastriekajte malé množstvo čistiaceho prostriedku
na sklo a jemne utrite povrch obrazovky.
Čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na obrazovku.
Na čistenie obrazovky nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnymi účinkami ani
tvrdé tkaniny.
Ak v rámci výrobku zistíte nasledujúce technické problémy, odpojte kábel prívodu
elektrickej energie a spojte sa s kvali±kovaným servisným technikom alebo s predajcom.
Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.
Na systém sa rozliala tekutina.
Systém nepracuje správne aj napriek tomu, že postupujete podľa pokynov na obsluhu.
Systém spadol, alebo ak došlo k poškodeniu skrinky.
Výkon systému sa mení.
Sample