ASUS D620MT user manual download (Page 99 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 100
ASUS
¶ดสก
Á
ท´ป
PC
99
+ <+>
¶ปÀ
ด½ว³
นขย±ย ½ล¹ซ
¿
ม¸นหน°
±จ´ข´งค
Â
+ <->
¿
มหน°
±จ´ข´งค
Â
ณ´´ก
+ <Enter>
¶ปÀ
ดก±รต
µ
°
งค
³
±ผ¿
°
บรรย±ย
3.
ปฏ
À
µ
À
ต±มข
µ
°
นต´นบนหน°
±จ´ ¶พ¼
³
´ท²
±ก±รตÀ
ดต
µ
°
ง¸หม³
¸ห
°
สมบ
¿
รณÁ
½ล¹ร
º
¶ซ
·
ตกร¹บวนก±ร
ก±รลบทÂ
กสÀ
³
งทÂ
ก´ย
³
±ง ½ล¹ก±รตÀ
ดตµ
°
ง Windows® 10 ¸หม³
ก±รก
¿
°
¼
น PC ข´งค
Â
ณกลµ
บ¶ป·
นก±รต
µ
°
งค
³
±ด
µ
°
ง¶ด
À
มจ±กÃรงง±นส±ม±รถท²
±»ด
°
Ãดย¸ช
°
µ
ว¶ล¼
´ก
Remove everything and reinstall (ลบทÂ
กส
À
³
ง½ล¹ตÀ
ดต
µ
°
ง¸หม³
) ¸นก±รตµ
°
งค³
± PC
¿
µ
°
นต´นด
°
±นล
³
±ง¶พ¼
³
´¸ช
°
µ
ว¶ล¼
´กนº
°
²
±ร´งข°
´ม¿
ลทµ
°
งหมดข´งคÂ
ณก
³
´นทº
³
จ¹¸ช
°
ตµ
ว¶ล¼
´กนº
°
กร¹บวนก±รนº
°
´±จ¸ช
°
¶วล±พ´สมควร¸นก±รด²
±¶นÀ
นก±รจนสมบ
¿
รณÁ
1.
จ±ก¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม) คล
À
Settings (ก¹รต
º
งค
´
¹)
>
Update & security (²
º
ป°ดต & รÁบบ
º
กษ¹
คว¹มปล²ดภº
ย)
>
Recovery (ก¹รก³
µ
น)
.
2.
¶ล¼
³
´นลง¶พ¼
³
´ด
¿
µ
ว¶ล
¼
´ก
Remove everything and reinstall Windows (ลบท
¼
กส
¸
´
ง¿ลÁ
¸
ดต
º
ง Windows ·หม´
)
ภ±ย¸ต°
µ
ว¶ล¼
´กนº
°
คล
À
Get Started (°ร
¸
´
มต
น)
Sample