ASUS D620MT user manual download (Page 98 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 100
98
ค¿
³
¼
´ผ¿
°
¸ช
°
Windows
®
8.1
ท¹งล
º
ด¿ป¶
นพ
¸
มพ
±
น´กจ±กนº
°
°
วยก±ร¸ช
°
½ป
°
นพÀ
มพÁ
ข´งค
Â
ณ ค
Â
ณย
µ
งส±ม±รถ¸ช
°
ท±งลµ
ดต
³
´»ปนº
°
¶พ¼
³
´ช
³
วยค
Â
ณ¶ปÀ
ด½´ป
½ล¹¶คล
¼
³
´นทº
³
¸นWindows
®
10»ด°
°
วย.
สลµ
บร¹หว³
±งหน°
±จ´¶ร
À
³
ม ½ล¹½´พพÁ
ทº
³
µ
นคร
µ
°
งส
Â
ดท°
±ย
+ <D>
¶ปÀ
ด¶ดสก
Á
ท´ป
+ <E>
¶ร
º
ยก¸ช
°
ง±น File Explorer
+ <F>
หร
¼
´
+ <W>
¶ปÀ
ดหน°
±จ´ค
°
นห±»ฟล
Á
+ <H>
¶ปÀ
ดหน°
±จ´½ชร
Á
+ <I>
¶ปÀ
ดหน°
±จ´ก±รต
µ
°
งค
³
±
+ <K>
¶ร
º
ยก¸ช
°
Media Connect
+ <L>
¶ปÀ
ดหน°
±จ´ล
·
´ค
+ <M>
³
´นหน°
±จ´ทº
³
½´กทº
ฟ¸นป
µ
จจ
Â
µ
น»ปย
µ
งท±สก
Á
บ±ร
Á
+ <P>
¶ดสก
Á
ท´ป PC ข´งค
Â
ณจ¹ถ
¿
กท
²
±ซ°
²
±¶พ¼
³
´½สดงย
µ
งจ´ภ±พทº
³
ส´ง
+ <Q>
¶ร
º
ยก¸ช
°
Cortana
+ <R>
¶ปÀ
ดหน°
±ต³
±งร
µ
+ <U>
¶ปÀ
ดศ
¿
นย
Á
ก±ร¶ข
°
±ถ
¾
ง´ย
³
±งง³
±ย
+ <W>
¶ปÀ
ดหน°
±จ´ก±รต
µ
°
งค
³
±ก±รค
°
นห±
+ <X>
¶ปÀ
ดกล
³
´ง¶มน¿
ข´ง¶คร
¼
³
´งม¼
´ Windows
Sample