ASUS D620MT user manual download (Page 97 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 100
ASUS
¶ดสก
Á
ท´ป
PC
97
คÂ
ณสมบµ
ตÀ
ส½น·
Â
ณสมบ
µ
À
ส½น·
ป ½สดง½´ปปร¹ม±ณ 4 ½´ปหร
¼
´ม±กกว³
±นµ
°
น¸นหน°
±จ´¶ด
º
ยว ´นÂ
ญ±ต¸ห
°
คÂ
ณท²
±ง±น
หร
¼
´สล
µ
บร¹หว
³
±ง½´ปต
³
±ง Ä.
ก¹ร·ช¶
ส¿น¾
¸ช
°
¶ม±ส
Á
หร
¼
´½ป
°
นพÀ
มพÁ
ข´ง¶ดสก
Á
ท´ป PCข´งค
Â
ณ¶พ¼
³
´¶ร
º
ยก¸ช
°
ส½น·
ปบนหน°
±จ´.
ก±ร¸ช°
¶ม±สÁ
a) ¶ร
º
ยก¸ช
°
½´ป จ±กนµ
°
นล±ก½ล¹ปล³
´ยทº
³
มÂ
มข´งหน°
±จ´ ¶พ¼
³
´ส½น·
ป½´ปลง¸นต
²
±½หน³
ง.
b) ส½น·
ป½´ป´¼
³
น Ä »ปย
µ
งต
²
±½หน³
งทº
³
Â
ณต°
´งก±รบนหน°
±จ´.
ก±ร¸ช°
½ป°
นพ
À
มพ
Á
a) ¶ร
º
ยก¸ช
°
½´ป กด
½ล¹ปÂ
³
มล
¿
กศร ¶พ¼
³
´¶ล
¼
´กทÀ
ศท±งซ
¾
³
งคÂ
ณต
°
´งก±รส½น·
ป½´ปลง¸น
²
±½หน³
ง.
b) ส½น·
ป´º
ก½´ปหน¾
³
งÃดย¸ช
°
½ล¹ปÂ
³
มล
¿
กศร.
Sample