ASUS D620MT user manual download (Page 96 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 100
96
ค¿
³
¼
´ผ¿
°
¸ช
°
Windows
®
8.1
ท±สก
Á
บ±ร
Á
Windows
®
10
ม±พร
°
´มก
µ
บท±สก
Á
บ±ร
Á
ม±ตรฐ±น ซ
¾
³
ง½สดง½´ปหร
¼
´ร±ยก±รทº
³
²
±ล
µ
งร
µ
น¸นปµ
จจ
Â
บµ
ทµ
°
งหมด
¸น¶บ
¼
°
´งหลµ
ง.
ก¹ร°ล
¸
กปº
กหม¼
ด¿²ปจ¹กท¹สก±
บ¹ร±
1.
จ±กหน°
±จ´ Start (¶ร
À
³
ม) หร
¼
´ท±สก
Á
บ±ร
Á
คลÀ
กขว±ทº
³
½´ปทº
³
Â
ณต
°
´งก±ร¶ล
À
กปµ
กหมÂ
ด .
2.
คลÀ
Unpin from Start
(°ล
¸
กปº
กหม¼
ดจ¹กหน¶
¹จ²°ร
¸
´
ม)
หร
¼
´
Unpin this program
from
taskbar (°ล
¸
กปº
กหม¼
ดÃปร¿กรมน»
จ¹กท¹สก±
บ¹ร
±
)
¶พ¼
³
´ลบ½´ปจ±กหน°
±จ´ Start (¶ร
À
³
ม)
หร
¼
´ท±สก
Á
บ±ร
Á
.
ก¹ร·ช¶
ม¼
มม²งง¹น
¶ม¼
³
´ค
Â
ณมº
½´ปทº
³
²
±ล
µ
งร
µ
น´ย
¿
³
หล±ยตµ
ว ค
Â
ณส±ม±รถคล
À
จ±กท±สก
Á
บ±ร
Á
¶พ¼
³
´½สดง½´ปทº
³
²
±ลµ
งร
µ
ข´งคÂ
ณท
µ
°
งหมด ½ล¹คลÀ
กทº
³
½´ป หร
¼
´ร±ยก±ร¶พ¼
³
´¶ร
º
ยก¸ช
°
.
°
±มÂ
มม´งง±นถ
¿
กป
À
ด¸ช
°
ง±น´ย
¿
³
คล
À
>
Show Task View button (¿สดงป¼
´
มม¼
มม²งง¹น)
¶พ¼
³
´½สดง»´ค´นมÂ
มม´งง±น
.
Sample