ASUS D620MT user manual download (Page 95 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 100
ASUS
¶ดสก
Á
ท´ป
PC
95
Å
¾
²ตสป¾
²ตบนหน¶
¹จ²°ร
¸
´
มต
หน°
±จ´¶ร
À
³
มต°
นซ¾
³
งจ¹ปร±กฎข
¾
°
นพร
°
´มก
µ
บ¶มน¿
¶ร
À
³
มต
°
น ช
³
วยจ
µ
ดร¹¶บ
º
ยบ½´ปทµ
°
งหมดทº
³
Â
ณต
°
´งก±ร»ด°
¸น
Â
ด¶ดº
ยว
½´ปบนหน°
±จ´Start (¶ร
À
³
ม) จ¹½สดง¸นร
¿
ป½บบ»ทล
Á
¶พ¼
³
´¸ห
°
ส±ม±รถ¶ร
º
ยก¸ช
°
»ด°
ง³
±ย.
´³
±นหน°
±ถ
µ
ด»ปส
²
±หร
µ
บฟµ
งก
Á
µ
³
นข´งÆ·
´ตสป
·
´ต
คล
¸
ก°พ
µ
´
²°ร
»
ยกค
µ
หน
¹จ²Start (°ร
¸
´
ม)
ก¹รย
¹ย¿²ปบนหน¶
¹จ² Start (°ร
¸
´
ม)
Â
ณส±ม±รถย
°
±ย½´ปจ±กหน°
±จ´ Start (¶ร
À
³
ม) »ด°
Ãดยก±รล±ก½ล¹ปล
³
´ย½´ป»ปย
µ
งต
²
±½หน³
งทº
³
Â
คÂ
°
´งก±ร.
ก¹ร°ล
¸
กปº
กหม¼
ด¿²ปจ¹กหน¶
¹จ² Start (°ร
¸
´
ม)
¸นก±ร¶ลÀ
กป
µ
กหมÂ
ด½´พพÁ
จ±กหน°
±จ´ Start (¶ร
À
³
ม) คล
À
กขว±ทº
³
½´ป ¶พ¼
³
´¶รº
ยก½ถบก±รต
µ
°
งค³
±ข´ง½´ปข
¾
°
ม± จ±กนµ
°
นคล
À
Unpin from Start (°ล
¸
กปº
กหม¼
ดจ¹กหน¶
¹จ²°ร
¸
´
ม)
.
Sample