ASUS D620MT user manual download (Page 94 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 100
94
ค¿
³
¼
´ผ¿
°
¸ช
°
Windows
®
8.1
คล
¸
กช
µ
´
²บº
ญช»
ข²งค
¼
ณ°พµ
´
²°ปล
»
´
ยนภ¹พ
²²กจ¹กบº
ญช»
หร
µ
²ล
¾
²ค°ดสก±
ท²ป PCข²งค
¼
คล
¸
ก°พµ
´
²¿สดง¿²ปท
º
งหมด
คล
¸
ก°พµ
´
²·ห¶
ค²มพ¸
ว°ต²ร
±
°ข¶
¹ส³
´
Ãหมดสล
»
ป¸
ด°คร
µ
´
²ง หร
µ
²°ร
¸
´
ม°ดสก±
ท²ปPC ·หม´
คล
¸
ก°พ
µ
´
²ขย¹ยหน
¹จ² Start (°ร
¸
´
ม)
คล
¸
ก°พµ
´
²°ป¸
ด°มน³
Start (°ร
¸
´
ม)
ปº
กหม
¼
ด หร
µ
²°ป¸
¿²ปท
»
´
º
ดร
³
ป¿บบ
½ทล
±
จ¹ก
หน
¹จ²Start (°ร
¸
´
ม)
ปº
กหม
¼
ด หร
µ
²°ป¸
ด¿²ปจ¹ก
ท¹สก±
บ¹ร
±
¶มน¿
Start
(¶ร
À
³
ม)
Windows® 10
น²
±¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม) กล
µ
บม±พร
°
´มคว±มส±ม±รถ¶พÀ
³
ม¶ตÀ
ม ¶ช
³
น พ¼
°
นทº
³
¾
³
งคÂ
ณส±ม±รถ
¸ส³
½´ปÃปรด ผ¿
°
คน หร
¼
´¶ว
·
บ»ซต
Á
ทº
³
คÂ
ณช´บ¶ข
°
±»ป»ด
°
.
Â
ณส±ม±รถ¶ร
º
ยก¸ช
°
¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม) »ด
°
2 วÀ
ธº
:
คลÀ
กป
Â
³
ม Start (¶ร
À
³
ม) จ±กมÂ
มซ
°
±ยล
³
±งข´งท±สก
Á
บ±ร
Á
.
กดป
Â
³
มStart (¶ร
À
³
ม) ข´ง Windows®
บน½ป
°
นพÀ
มพÁ
ข´งค
Â
ณ.
ก¹รปº
กหม¼
ด¿²ปบนหน¶
¹จ² Start
(°ร
¸
´
ม) หร
µ
²ท¹สก±
บ¹ร±
·นก¹รปº
กหม¼
ด¿²ปบนหน
¹จ² Start (°ร
¸
´
ม) หร
µ
²ท¹สก±
บ¹ร
±
:
1.
จ±ก¶มน¿
Start
(°ร
¸
´
ม)
คลÀ
All apps(¿²ปท
º
งหมด)
จ±กนµ
°
น¶ล
¼
´ก½´ปทº
³
Â
ณต
°
´งก±รปµ
กหมÂ
.
2.
คลÀ
Pin to Start
(ปº
กหม¼
ด½ปย
º
งหน¶
¹จ²°ร
¸
´
ม)
หร
¼
´
Pin to taskbar (ปº
กหม¼
ด½ปย
º
งท¹สก±
บ¹ร
±
)
¶พ¼
³
´ป
µ
กหมÂ
ด½´ปทº
³
¶ล
¼
´ก»ปย
µ
งหน°
±จ´ Start (¶ร
À
³
ม) หร
¼
´ท±สก
Á
บ±ร
Á
น´กจ±กนº
°
Â
ณย
µ
งส±ม±รถ
ล±ก
½ล¹ปล
³
´ย½´ป»ปย
µ
งหน°
±จ´Start (¶ร
À
³
ม) หร
¼
´ท±สก
Á
บ±ร
Á
¶พ¼
³
´ท²
±ก±รปµ
กหมÂ
ด»ด
°
ด°
วย.
ก¹ร·ช¶
Windows
®
10 UI
User Interface (UI) ข´ง Windows*10 ปร¹ก´บด
°
วย¶มน¿
Start (¶ร
À
³
มต
°
น) ทº
³
¼
³
นช´บ ½ล¹หน°
±จ´
Start (¶ร
À
³
มต
°
น) ½บบ¶ร
º
ยงต
³
´ก
µ
ฟº
¶จ´ร
Á
³
´»ปนº
°
ทº
³
Â
ณส±ม±รถ¸ช
°
»ด
°
¸นขณ¹ทº
³
ท²
±ง±นก
µ
บ¶ดสก
Á
ท´ป PC
Sample