ASUS D620MT user manual download (Page 93 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 100
ASUS
¶ดสก
Á
ท´ป
PC
93
ก¹ร°ร
¸
´
มต
น·ช¶
ง¹น·นคร
º
ง¿รก
¶ม¼
³
´ค
Â
ณ¸ช
°
¶ร
À
³
มค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
¸นคร
µ
°
ง½รก จ¹มº
หน°
±จ´ต³
±งÄ ปร±กฏข
¾
°
นม±¶ป·
นช
Â
¶พ¼
³
´½น¹น²
±ค
Â
ณ¸นก±รก
²
±หนดค³
±ก±รต
µ
°
งค³
±พ¼
°
นฐ±นต
³
±งÄ ส
²
±หร
µ
บร¹บบปฏ
À
µ
À
ก±ร Windows
®
10
ข´งคÂ
¸นก±ร¶ร
À
³
มต°
น¶ดสก
Á
ท´ป PC ¸นคร
µ
°
ง½รก:
1.
กดป
Â
³
ม¶พ±¶ว´ร
Á
บน¶ดสก
Á
ท´ป PC ข´งค
Â
ณ ร´ส´งส±มน±ทº
จนกร¹ทµ
³
งหน°
±จ´ตµ
°
งค³
±ปร±กฏข
¾
°
2.
จ±กหน°
±จ´ต
µ
°
งค
³
± ¶ล¼
´กภ±ษ±ทº
³
จ¹¸ช
°
บน¶ดสก
Á
ท´ป PC
3.
´³
±นข
°
´ตกลง¸บ´นÂ
ญ±ตก±ร¸ช
°
ง±น´ย
³
±งล¹¶´º
ยด ½ล¹½ทป
I Accept (ข¶
¹พ°จ
¹ย²มร
º
บ)
4.
ปฏ
À
µ
À
ต±มค²
±½น¹น²
±บนหน°
±จ´¶พ¼
³
´ต
µ
°
งค
³
±ร±ยก±รพ¼
°
นฐ±นด
µ
งต³
´»ปนº
°
:
ปร
µ
บ½ต
³
งคว±ม¶ป·
นส
³
วนต
µ
¶ช
¼
³
´มต³
´
ก±รต
µ
°
งค
³
±
µ
ญช
º
ข´งค
Â
5.
หล
µ
งจ±กทº
³
²
±หนดค
³
±ร±ยก±รพ¼
°
นฐ±น½ล°
ว บทช
³
วยส´น
Windows
®
10 จ¹ปร±กฏข
¾
°
น ชมก±รบรรย±ย
¶พ¼
³
´¶ร
º
ยนร
¿
°
¶พÀ
³
ม¶ต
À
ม¶ก
º
³
ยวก
µ
บคÂ
ณสมบ
µ
ตÀ
ข´ง Windows
®
10
Sample