ASUS D620MT user manual download (Page 89 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 100
ASUS
¶ดสก
Á
ท´ป
PC
89
½ทย
4.
¶ล¼
´ก OK (ตกลง) ¶พ¼
³
´ย
¼
นย
µ
นก±รก
¿
°
¼
นร¹บบ
ก±รก
¿
°
¼
นจ¹¶ขº
ยนทµ
บƱร
Á
ด»ดรฟÁ
ข´งคÂ
ณ ตรวจด¿
¸ห
°
½น³
¸จว
³
±»ด°
²
±ร´งข
°
´ม¿
ลส
²
±คµ
ญข´งคÂ
ณทµ
°
งหมดก
³
´นทº
³
จ¹ท²
±ก±รก
¿
°
ค¼
นร¹บบ
5.
ปฏ
À
µ
À
ต±มข
µ
°
นต´นบนหน°
±จ´ ¶พ¼
³
´ท²
±กร¹บวนก±รก
¿
°
¼
น¸ห
°
สมบ¿
รณÁ
´ย
³
±น²
±½ผ³
นดÀ
สก
Á
ก±รก
¿
°
ค¼
น´´กร¹หว
³
±งกร¹บวนก±รก
¿
°
ค¼
น ถ
°
±»ม³
»ด°
µ
บก±รบ´กกล
³
±ว¸ห
°
ท²
± »ม³
¶ช
³
นนµ
°
นพ±ร
Á
ตÀ
µ
³
นข´งคÂ
ณจ¹¸ช
°
»ม³
»ด°
¶ย
º
³
ยมชม¶ว
·
บ»ซตÁ
ASUS ทº
³
www.asus.com ส
²
±หร
µ
บ»ดร¶ว´ร
Á
½ล¹ย
¿
ทÀ
À
ตº
°
º
³
´µ
ป¶ดต
Sample