ASUS D620MT user manual download (Page 88 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 100
88
บทท 3: ฟµ
งก
Á
µ
³
น Windows
®
7 / Windows
®
8.1 ´¼
³
นÄ
½ทย
ก¹รก³
µ
นรÁบบข²งค
¼
ตµ
ว¶ล¼
´กก±รก
¿
°
ค¼
นบน Windows
®
7
ก±ร¸ช
°
พ±ร
Á
ตÀ
µ
³
นก±รก
¿
°
ค¼
นร¹บบ
พ±ร
Á
À
µ
³
นก±รก
¿
°
¼
นร¹บบ ช
³
วยก
¿
°
¼
นซ´ฟต
Á
½วร
Á
ข´ง¶ดสก
Á
ท´ป PC ข´งค
Â
ณกลµ
บ¶ป·
นสถ±น¹ก±รท²
±ง±น¶ร
À
³
มต
°
³
´นทº
³
จ¹¸ช
°
พ±ร
Á
À
µ
³
นก±รก
¿
°
¼
นร¹บบ ¸ห
°
คµ
ดล´ก»ฟลÁ
°
´ม¿
ลข´งค
Â
ณ (¶ช
³
น»ฟล
Á
PST ข´ง Outlook)
»ปย
µ
ง´Â
ปกรณÁ
¶ก
·
บข
°
´ม¿
ล USB หร
¼
´»ปย
µ
ง¶น·
ต¶ว
À
Á
ก»ดรฟÁ
½ล¹จดบµ
นท¾
กก±รต
µ
°
งค
³
±ค´นฟÀ
¶ก´¶รช
µ
³
นทº
³
²
±หนด
¶´งต
³
±งÄ »ว
°
(¶ช
³
นก±รต
µ
°
งค
³
±¶น·
ต¶วÀ
Á
ก)
°ก»
´
ยวกº
บพ¹ร±
¸
ชº
´
นก¹รก³
µ
นรÁบบ
พ±ร
Á
À
µ
³
นก±รก
¿
°
¼
นร¹บบ ค¼
´พ¼
°
นท
º
³
ทº
³
สงวน»ว
°
บนƱร
Á
ดด
À
สก
Á
ข´งค
Â
ณซ¾
³
ง¸ช
°
¶พ¼
³
´ก
¿
°
¼
นร¹บบปฏ
À
µ
À
ก±ร »ดร¶ว´ร
Á
½ล¹ย
¿
ทÀ
ลÀ
º
°
ทº
³
À
ดต
µ
°
งบน¶ดสก
Á
ท´ป PC ข´งค
Â
ณม±จ±กÃรงง±น
´ย
³
±ลบพ±ร
Á
ตÀ
µ
³
นก±รก
¿
°
ค¼
นร¹บบ ซ¾
³
งค¼
´พ±ร
Á
ตÀ
µ
³
นทº
³
»ม³
มº
¼
³
´ÃวลÂ
³
มบนดÀ
สก
Á
0 พ±ร
Á
ตÀ
µ
³
นก±รก
¿
°
ค¼
นร¹บบถ
¿
กสร
°
±งข¾
°
นทº
³
Ãรงง±น ½ล¹»ม³
ส±ม±รถก
¿
°
ค¼
น»ด°
ห±กถ
¿
กลบ»ป
น²
±¶ดสก
Á
ท´ป PC ข´งคÂ
ณ»ปย
µ
งศ¿
นย
Á
บร
À
ก±ร ASUS ทº
³
»ด°
µ
บก±ร½ต³
งตµ
°
ง ถ
°
±คÂ
ณม
º
ปµ
ญห±ก
µ
กร¹บวนก±รก
¿
°
ค¼
ก¹ร·ช¶
พ¹ร
±
¸
ชº
´
นก¹รก³
µ
นรÁบบ:
1.
กด <
F9
> ร¹หว
³
±งก±รบ
¿
ต¶คร
¼
³
´ง
2.
¶ล¼
´ก Windows Setup [EMS Enabled] (ต
À
ดต
µ
°
ง Windows [¶ป
À
ดท²
±ง±น EMS]) ½ล¹กด
<
Enter
>
3.
จ±กหน°
±จ´ Recover system to a partition (ก
¿
°
ค¼
นร¹บบ»ปย
µ
งพ±รÁ
À
µ
³
น), คล
À
<
Next (ถº
ด½ป)
>
4.
ปฏ
À
µ
À
ต±มข
µ
°
นต´นบนหน°
±จ´ ¶พ¼
³
´ท²
±กร¹บวนก±รก
¿
°
¼
น¸ห
°
สมบ¿
รณÁ
¶ย
º
³
ยมชม¶ว·
บ»ซตÁ
ASUS ทº
³
www.asus.com ส
²
±หร
µ
บ»ดร¶ว´ร
Á
½ล¹ย
¿
ทÀ
À
ตº
°
º
³
´µ
ป¶ดต
ก±ร¸ช
°
½ผ³
น DVD ก±รก
¿
°
ค¼
น (¶ฉพ±¹บ±งร
Â
³
น)
ถ´ดƱร
Á
ดดÀ
สก
Á
ภ±ยน´ก´´ก ก
³
´นทº
³
จ¹ท²
±ก±รก
¿
°
ค¼
นร¹บบบน¶ดสก
Á
ท´ป PC ข´งคÂ
ณ ต±มข°
´ม¿
ลจ±ก
Microsoft คÂ
ณ´±จจ¹ส
¿
ญ¶ส
º
ยข
°
´ม¿
ลส
²
±คµ
ญ¶น¼
³
´งจ±กก±รตÀ
ดตµ
°
ง Windows บนดÀ
สก
Á
ทº
³
»ม³
¿
กต°
´ง
หร
¼
´ฟ´ร
Á
½มต»ดรฟÁ
พ±ร
Á
ตÀ
µ
³
น»ม³
¿
กต°
´ง
·นก¹ร·ช¶
¿ผ´
น DVD ก¹รก³
µ
น:
1.
¸ส³
½ผ³
น DVD ก±รก
¿
°
ค¼
นลง¸น´´ปต
À
คµ
ล»ดรฟÁ
¶ดสก
Á
¶ทป PC ข´งค
Â
ณจ
²
±¶ป
·
นต
°
´ง¶ป
À
ด´ย
¿
³
2.
¶ร
À
³
ม¶ดสก
Á
ท´ป PC ¸หม³
½ล¹กด
<F8
> ร¹หว³
±งก±รบ
¿
ต ½ล¹¶ล¼
´ก´´ปต
À
คµ
ล»ดรฟÁ
(´±จมº
°
´คว±มว
³
± “CD/DVD”) ½ล¹กด <
Enter
> ¶พ¼
³
´บ¿
ตจ±ก½ผ³
น DVD ก±รก
¿
°
ค¼
3.
¶ล¼
´ก OK (ตกลง) ¶พ¼
³
´¶ร
À
³
มก±รก
¿
°
¼
น´À
ม¶มจ
Sample