ASUS D620MT user manual download (Page 87 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 100
ASUS
¶ดสก
Á
ท´ป
PC
87
½ทย
ก¹รกÂ
¹หนดค
´
¹ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²°คร
µ
²ข´
¹ยส¿ตต
¸
ก IP
·นก¹รกÂ
¹หนดค
´
¹ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²°คร
µ
²ข´
¹ยส¿ตต
¸
ก IP:
1.
ท²
±ซ
°
²
±ข
µ
°
นทº
³
1 ถ
¾
ง 4 ข´งส³
วนก
³
´นหน°
±
2
คลÀ
Use the following IP address (·ช¶
IP ¿²ด°ดรสต
´
²½ปน»
)
3.
¸ส³
ทº
³
´ย
¿
³
IP, ซ
µ
บ¶น·
ตม±สก
Á
½ล¹¶กต¶วย
Á
จ±กผ¿
°
¸ห
°
บร
À
ก±รข´งค
Â
4.
ห±กจ
²
±¶ป
·
น ป
°
´น DNS ¶ซÀ
Á
ฟ¶ว´ร
Á
½´ด¶ดรสท
º
³
¶ล¼
´ก¸ช
°
½ล¹½´ด¶ดรสทº
³
¶ป
·
นท±ง¶ล
¼
´ก´¼
³
นÄ
5.
¶ม¼
³
´ท²
±¶สร
·
จ, คลÀ
OK (ตกลง)
ก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´»ร
°
ส±ย
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²½ปย
º
ง°คร
µ
²ข´
¹ย Wi-Fi
Windows
®
7
·นก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²½ปย
º
ง°คร
µ
²ข´
¹ย½ร
ส¹ย:
1.
คลÀ
ก»´ค´น¶คร
¼
´ข
³
±ย
¸นบร
À
¶วณก±ร½จ
°
ง¶ต
¼
´น ¶พ¼
³
´½สดง¶คร
¼
´ข
³
±ย»ร
°
ส±ยทº
³
¸ช
°
»ด
°
2.
¶ล¼
´ก¶คร
¼
´ข
³
±ย»ร
°
ส±ยทº
³
Â
ณต
°
´งก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´»ปย
µ
ง, จ±กนµ
°
นคล
À
Connect (°ชµ
´
²มต
´
²)
3.
Â
ณ´±จจ
²
±¶ป·
นต
°
´งป°
´นรห
µ
สร
µ
กษ±คว±มปล´ดภ
µ
ย¶คร
¼
´ข
³
±ย ส
²
±หร
µ
บ¶คร
¼
´ข
³
±ย»ร
°
ส±ยทº
³
มº
ร¹บบ
°
´งก
µ
น, จ±กนµ
°
นคลÀ
OK (ตกลง)
4.
ร´¸นขณ¹ทº
³
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณก
²
±ล
µ
ง¶ช
¼
³
´มต³
´»ปย
µ
ง¶คร
¼
´ข
³
±ย»ร
°
ส±ย
5.
ก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´»ร
°
ส±ยถ
¿
กสร
°
±งส
²
±¶ร
·
จ สถ±น¹ก±ร¶ช
¼
³
´มต
³
´ถ
¿
ก½สดง ½ล¹»´ค´น¶คร
¼
´ข
³
±ย½สดงสถ±น¹
ทº
³
¶ช
¼
³
´มต³
´
Sample