ASUS D620MT user manual download (Page 85 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 100
ASUS
¶ดสก
Á
ท´ป
PC
85
½ทย
4.
¶ล¼
´ก
Internet Protocol Version
4 (TCP/IPv4) (²
¸
น°ต²ร
±
°น
¾
ÃปรÃตค²ล°ว²ร
±
ชº
´
น4 (TCP/
IPv4))
, จ±กนµ
°
นคลÀ
Properties
(ค
¼
ณสมบº
¸
)
5.
¶ล¼
´ก
Obtain an IP address
automatically (ร
º
บ IP
¿²ด°ดรสÃดย²
º
ตÃนมº
¸
)
°
±ค
Â
ณต
°
´งก±ร¸ห
°
ก±รต
µ
°
งค
³
± IP
¿
กก
²
±หนดÃดย´µ
ตÃนมµ
À
»ม³
¶ช
³
นนµ
°
¶ล¼
´ก
Use the following IP
address (·ช¶
»
´
²ย
³
´
IP ต
´
²½ปน»
)
:
½ล¹ป°
´นค³
±¸น
IP address (IP
¿²ด°ดรส)
½ล¹
Subnet mask
(ซ
º
บ°น¾
ต ม¹สก±
)
6.
¶ล¼
´ก
Obtain DNS server
address automatically (ร
º
บ DNS
°ซ
¸
±
ฟ°ว²ร
±
¿²ด°ดรสÃดย²
º
ตÃนมº
¸
)
°
±ค
Â
ณต
°
´งก±ร¸ห
°
ก±รต
µ
°
งค
³
± DNS
¶ซÀ
Á
ฟ¶ว´ร
Á
¿
กก
²
±หนดÃดย´µ
ตÃนมµ
ตÀ
»ม³
¶ช
³
นนµ
°
น ¶ล
¼
´ก
Use the following
DNS server addresses (·ช¶
DNS °ซ
¸
±
ฟ°ว²ร
±
¿²ด°ดรส
´
²½ปน»
)
: ½ล¹ป°
´นค³
±¸นช
³
´ง
Preferred
(ท
»
´
°ล
µ
²ก·ช¶
)
½ล¹
Alternate DNS
server (DNS °ซ
¸
±
ฟ°ว²ร
±
²
µ
´
น)
7.
คลÀ
OK (ตกลง)
¶ม¼
³
´ท²
±¶สร
·
ด²
±¶นÀ
นก±รต³
´¸นข
µ
°
นถ
µ
ด»ป ถ
°
±คÂ
ณก
²
±ล
µ
ง¸ช
°
ก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´ PPPoE
8.
กลµ
บ»ปย
µ
Network and
Sharing Center (ศ
³
นย
±
°คร
µ
²ข´
¹ย
¿ลÁก¹ร¿ชร
±
)
จ±กนµ
°
นคลÀ
Set
up a new connection or
network (ต
º
งค
´
¹ก¹ร°ช
µ
´
²มต
´
²
·หม´
หร
µ
²°คร
µ
²ข´
¹ย)
Sample