ASUS D620MT user manual download (Page 82 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 100
82
บททº
³
1: ก±ร¸ช
°
Windows
®
7
½ทย
ก¹รต
º
งค
´
¹รหº
สผ´
¹นข²งผ³
·ช¶
·นก¹รต
º
งค
´
¹รหº
สผ´
¹นข²งผ³
·ช¶
:
1.
¶ล¼
´กผ¿
°
¸ช
°
ทº
³
Â
ณต°
´งก±รต
µ
°
งค
³
±รห
µ
สผ³
±น
2.
¶ล¼
´ก
Create a password (สร
¹งรหº
สผ´
¹น)
3.
พÀ
มพÁ
รห
µ
สผ³
±น ½ล¹ท²
±ก±รย
¼
นย
µ
น พÀ
มพÁ
ค²
±บ´ก¸บ°
รห
µ
สผ³
±นข´งคÂ
4.
¶ม¼
³
´ท²
±¶สร
·
จ, คลÀ
Create password (สร
¹งรหº
สผ´
¹น)
ก±ร¶ปÀ
ดท²
±ง±นซ´ฟตÁ
½วร
Á
ป°
´งก
µ
น»วร
µ
Trend Micro Internet Security »ด
°
µ
บก±รต
À
ดต
µ
°
งล
³
วงหน°
±บนค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณ นº
³
¶ป
·
นซ´ฟตÁ
½วร
Á
°
´งก
µ
น»วร
µ
สข´งบร
À
ษµ
ททº
³
¶ป
·
นบÂ
คคลทº
³
3 ซ
¾
³
ง¸ช
°
°
´งก
µ
นค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณจ±ก»วร
µ
ส½บบต
³
±งÄ ซ´ฟต
Á
½วร
Á
°
´งซ
¼
°
´½ยกต
³
±งห±ก คÂ
ณมº
³
วง¶วล±ทดล´ง¸ช
°
30 วµ
นหลµ
งจ±กทº
³
¶ป
À
ดท²
±ง±น½ล
°
·นก¹ร°ป¸
ดท
Â
¹ง¹น Trend Micro Internet Security:
1.
µ
น½´ปพล
À
¶คช
µ
³
น Trend Micro Internet Security
2.
´³
±น¶ง¼
³
´น»ข¸บ´นÂ
ญ±ต´ย
³
±งล¹¶´º
ยด คลÀ
Agree & Activate (ย²มร
º
บ¿ลÁ°ป¸
ดท
Â
¹ง¹น)
3.
°
´น´º
¶มล½´ด¶ดรสข´งค
Â
ณ ½ล¹¶ล
¼
´กสถ±นทº
³
ข´งค
Â
ณ คล
À
Next (ถº
ด½ป)
4.
คลÀ
ก Finish (¶สร
·
จส
À
°
น) ¶พ¼
³
´ท²
±ก±ร¶ป
À
ดท²
±ง±น¸ห
°
สมบ¿
รณÁ
ก¹รข²คว¹มช´
วย°หล
µ
²¿ลÁก¹รสนº
บสน
¼
นจ¹ก Windows
®
คว±มช
³
วย¶หล
¼
´½ล¹ก±รสนµ
บสนÂ
นข´ง Windows
®
¸ห
°
²
±½น¹น²
±½ล¹ค
²
±ต´บ¸นก±ร¸ช
°
½´ปพล
À
¶คช
µ
³
นต
³
±งÄ
¸น½พล
ตฟ´ร
Á
ม Windows
®
7
¸นก±ร¶ปÀ
ด คว±มช
³
วย¶หล
¼
´½ล¹ก±รสนµ
บสนÂ
นข´ง Windows
®
, คลÀ
>
Help and Support (คว¹มช
´
วย°หล
µ
²¿ลÁก¹รสนº
บสน¼
น)
¸ห
°
½น³
¸จว³
±คÂ
ณ¶ช
¼
³
´มต³
´»ปย
µ
ง´À
น¶ท´ร
Á
¶น·
ต ¶พ¼
³
´ร
µ
บคว±มช
³
วย¶หล¼
´´´น»ลนÁ
³
±ส
Â
ดข´ง Windows
®
Sample