ASUS D620MT user manual download (Page 81 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 100
ASUS
¶ดสก
Á
ท´ป
PC
81
½ทย
ก¹รป¶
²งกº
นค²มพ
¸
ว°ต²ร±
ข²งค
¼
ก±ร¸ช
°
ศ¿
นย
Á
ปฏ
À
บµ
ตÀ
ก±ร Windows
®
7
¿
นย
Á
ปฏ
À
µ
ตÀ
ก±ร Windows
®
7 ¸ห
°
°
´ม¿
ล¶ก
º
³
ยวก
µ
บก±ร½จ
°
ง¶ต¼
´น, ข
°
´ม¿
ล¶ก
º
³
ยวก
µ
บคว±มปล´ดภ
µ
ย,
°
´ม¿
ลก±รบ
²
±ร
Â
งร
µ
กษ±ร¹บบ ½ล¹ตµ
ว¶ล
¼
´ก¸นก±ร½ก
°
»ขป
µ
ญห±ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ทº
³
พบทµ
³
ว»ปบ±ง´ย
³
±งÃดย
´µ
ตÃนมµ
À
คÂ
ณส±ม±รถปร
µ
บ½ต³
งก±ร½จ
°
ง¶ต¼
´นต³
±งÄ
½ด
Â
¹หร
º
บร¹ยลÁ°²
»
ยด°พ
¸
´
ม°ต
¸
·ห¶
³
´
วนก´
²นหน
¹
ก¹รปร
º
บ¿ต
´
ง½²ค²น¿ลÁก¹ร¿จ
ง°ต
µ
²น
¸นบทนº
°
ก¹ร°ป¸
ดศ
³
นย
±
ปฏ
¸
บº
¸
ก¹ร Windows
®
7
·นก¹ร°ป¸
ดศ
³
นย
±
ปฏ
¸
บº
¸
ก¹ร Windows
®
7:
1.
¸นก±ร¶ร
º
ยก¸ช
°
ศ¿
นย
Á
ปฏ
À
บµ
À
ก±ร Windows 7, คล
À
ก»´ค´นก±ร½จ
°
ง¶ต
¼
´น
, จ±กนµ
°
นคลÀ
Open Action Center (°ป¸
ดศ
³
นย
±
ปฏ
¸
บº
¸
ก¹ร)
2.
จ±กศ
¿
นย
Á
ปฏ
À
µ
À
ก±ร Windows 7, คล
À
กง±นทº
³
Â
ณต
°
´งก±รท
²
±
ก±ร¸ช
°
Windows
®
Update
Windows Update ´นÂ
ญ±ต¸ห
°
Â
ณตรวจส´บ ½ล¹ต
À
ดต
µ
°
ง´µ
ป¶ดตล
³
±ส
Â
ด ¶พ¼
³
´¶พ
À
³
มคว±มส±
ม±รถ¸นก±รร
µ
กษ±คว±มปล´ดภ
µ
ย ½ล¹สมรรถน¹ข´งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ก¹ร°ป¸
ด Windows
®
Update (Windows ²
º
ป°ดต)
·นก¹ร°ป¸
ด Windows
®
Update (Windows ²
º
ป°ดต):
1.
จ±กท±สก
Á
บ±ร
Á
ข´ง Windows
®
, คลÀ
ก»´ค´น Start (¶ร
À
³
ม)
¶พ¼
³
´¶ปÀ
ด¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม)
2.
¶ล¼
´ก
All Programs (Ãปร¿กรมท
º
งหมด)
>
Windows Update (Windows ²
º
ป°ดต)
3.
จ±กหน°
±จ´ Windows Update (Windows ´µ
ป¶ดต), คล
À
กง±นทº
³
Â
ณต°
´งก±รท²
±
ก±รตµ
°
งค³
±บµ
ญช
º
ผ¿
°
¸ช
°
½ล¹รห
µ
สผ³
±น
Â
ณส±ม±รถสร
°
±งบ
µ
ญช
º
ผ¿
°
¸ช
°
½ล¹รห
µ
สผ³
±น¸ห
°
µ
บบ
Â
คคลต
³
±งÄ ทº
³
จ¹¸ช
°
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณ»ด
°
ก¹รต
º
งค
´
¹บº
ญช»
ผ³
·ช¶
·นก¹รต
º
งค
´
¹บº
ญช»
ผ³
·ช¶
:
1.
จ±กท±สก
Á
บ±ร
Á
ข´ง Windows
®
, คลÀ
>
Getting Started (°ร
¸
´
มต
นก¹ร·ช¶
ง¹น)
>
Add new users (°พ
¸
´
มผ³
·ช¶
·หม´
)
2.
¶ล¼
´ก
Manage another account (จ
º
ดก¹ร²
»
กบº
ญช»
หนÄ
´
ง)
3.
¶ล¼
´ก
Create a new account (สร
¹งบº
ญช»
·หม´
)
4.
พÀ
มพÁ
¼
³
´ข´งผ¿
°
¸ช
°
¸หม³
5.
¶ล¼
´กชนÀ
ดผ¿
°
¸ช
°
ร¹หว³
±ง
Standard user (ผ³
·ช¶
ม¹ตรฐ¹น)
หร
¼
´
Administrator
(ผ³
³
¿ลรÁบบ)
6.
¶ม¼
³
´ท²
±¶สร
·
จ, คลÀ
Create Account (สร
¹งบº
ญช»
)
Sample