ASUS D620MT user manual download (Page 80 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 100
80
บททº
³
1: ก±ร¸ช
°
Windows
®
7
½ทย
ก±ร¶พÀ
³
มÃฟล¶ด´ร
Á
¸หม³
·นก¹ร°พ
¸
´
มÃฟล°ด²ร
±
·หม´
:
1.
¶ปÀ
ด Windows Explorer (Windows ¶´·
กซÁ
พล´¶ร´ร
Á
)
2.
จ±ก½ถบ¶คร
¼
³
´งม¼
´, คลÀ
New folder (Ãฟล°ด²ร
±
·หม´
)
3.
พÀ
มพÁ
¼
³
´ส
²
±หร
µ
บÃฟล¶ด´ร
Á
¸หม³
น´กจ±กนº
°
คÂ
ณย
µ
งส±ม±รถคล
À
กขว±ทº
³
¸ดก
·
»ด°
บน½ผง View (มÂ
มม´ง), คล
À
New (·หม´
)
>
Folder (Ãฟล°ด²ร
±
)
·
»ด°
ก±รส²
±ร´ง»ฟลÁ
ข´งคÂ
ก¹รต
º
งค
´
¹ก¹รส
Â
¹ร²ง
·นก¹รต
º
งค
´
¹ก¹รส
Â
¹ร²ง:
1.
คล
¸
>
All Programs (Ãปร¿กรมท
º
งหมด)
>
Maintenance (ก¹รบÂ
¹ร
¼
งร
º
กษ¹)
>
Backup and Restore (ส
Â
¹ร²ง¿ลÁก³
µ
น)
2.
คลÀ
Set up backup (ต
º
งค
´
¹ก¹รส
Â
¹ร²ง)
คลÀ
Next (ถº
ด½ป)
3.
¶ล¼
´กปล±ยท±งก±รส
²
±ร´งข´งค
Â
ณ คล
À
Next (ถº
ด½ป)
4.
¶ล¼
´ก
Let Windows choose (·ห¶
Windows °ล
µ
²ก) (¿นÁนÂ
¹)
หร
¼
´
Let me choose as
your backup mode (·ห¶
ฉº
น°ล
µ
²ก°ป¾
นÃหมดส
Â
¹ร²งข²งค
¼
ณ)
°
±คÂ
ณ¶ล
¼
´ก
Let Windows choose (·ห¶
Windows °ล
µ
²ก)
, Windows
จ¹»ม³
ส²
±ร´งÃปร½กรมต
³
±งÄ, »ฟลÁ
¿
ป½บบ FAT, »ฟลÁ
¸นถ
µ
งร
º
»ซ¶คÀ
ล หร
¼
´»ฟล
Á
µ
³
วคร±วทº
³
มº
ขน±ดต
µ
°
ง½ต³
1GB ข¾
°
น»ป
5.
ท²
±ต±มข
µ
°
นต´นบนหน°
±จ´ ¶พ¼
³
´ท²
±กร¹บวนก±ร¸ห
°
¶สร
·
จสÀ
°
ก¹รก³
µ
นก¹รต
º
งค
´
¹รÁบบข²งค
¼
Â
ณสมบ
µ
À
ก±รก
¿
°
ค¼
นร¹บบข´ง Windows
®
สร
°
±งจ
Â
ดก±รก
¿
°
¼
น ซ¾
³
งก±รต
µ
°
งค
³
±ต
³
±งÄ ข´งร¹บบข´ง
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
¿
ก¶ก
·
บ»ว
°
ณ ¶วล±½ล¹วµ
นทº
³
ทº
³
½น³
น´น ค
Â
ณสมบµ
À
นº
°
´นÂ
ญ±ต¸ห
°
Â
ณก
¿
°
ค¼
น หร
¼
´¶ล
À
กท²
±ก±ร
¶ปล
º
³
ยน½ปลงต
³
±งÄ ต³
´ก±รต
µ
°
งค³
±ร¹บบข´งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ Ãดย»ม³
ส³
งผลกร¹ทบก
µ
บข
°
´ม¿
ลส
³
วนตµ
ข´งคÂ
·นก¹รก³
µ
นรÁบบข²งค
¼
ณ:
1.
À
ด½´ปพลÀ
¶คช
µ
³
นทº
³
²
±ลµ
งร
µ
น´ย
¿
³
ทµ
°
งหมด
2.
คลÀ
> All Programs (Ãปร¿กรมท
º
งหมด)
>
Accessories (²
¼
ปกรณ±
°สร
¸
ม)
>
System Tools (°คร
µ
´
²งมµ
²รÁบบ)
>
System Restore (ก³
µ
นรÁบบ)
3.
ปฏ
À
µ
À
ต±มข
µ
°
นต´นบนหน°
±จ´ ¶พ¼
³
´ท²
±กร¹บวนก±ร¸ห
°
สมบ
¿
รณÁ
Sample