ASUS D620MT user manual download (Page 79 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 100
ASUS
¶ดสก
Á
ท´ป
PC
79
½ทย
ก±รส²
±รวจ»ฟลÁ
½ล¹Ãฟล¶ด´ร
Á
·นก¹รส
Â
¹รวจ½ฟล
±
¿ลÁÃฟล°ด²ร
±
:
1.
¶ปÀ
ด Windows
®
Explorer (Windows ¶´·
กซ
Á
พล´¶ร´ร
Á
)
2.
จ±กหน°
±ต³
±งน²
±ท±ง หร
¼
´หน°
±จ´ส²
±หร
µ
บด¿
, ¶ร
º
ยกด
¿
ต²
±½หน³
งข´งข
°
´ม¿
ลข´งค
Â
3.
จ±ก½ถบ½สดง¶ส°
นท±ง, คล
À
กล¿
กศร¶พ¼
³
´½สดง¶น¼
°
´ห±ข´ง»ดรฟÁ
หร
¼
´Ãฟล¶ด´ร
Á
ก±รปร
µ
บ½ต³
งมÂ
มม´ง»ฟลÁ
/Ãฟล¶ด´ร
Á
·นก¹รปร
º
บ¿ต
´
งม¼
มม²ง½ฟล
±
/Ãฟล°ด²ร
±
:
1.
¶ปÀ
ด Windows Explorer (Windows ¶´·
กซÁ
พล´¶ร´ร
±
)
2.
จ±กหน°
±ต³
±งน²
±ท±ง, ¶ล
¼
´กสถ±นทº
³
ข´งข
°
´ม¿
ลข´งค
Â
3.
จ±ก½ถบ¶คร
¼
³
´งม¼
´, คลÀ
ก»´ค´น View (มÂ
มม´ง)
4.
จ±ก¶มน¿
View (มÂ
มม´ง), ¶ล
¼
³
´น½ถบ¶ล
¼
³
´น ¶พ¼
³
´¶ล
¼
´กวÀ
ธº
ก±รท
º
³
คÂ
ณต
°
´งก±รด¿
»ฟล
Á
/Ãฟล¶ด´ร
Á
น´กจ±กนº
°
คÂ
ณส±ม±รถคล
À
กขว±ทº
³
¸ดก
·
»ด°
บน½ผง View (มÂ
มม´ง),
คล
¸
View (ม¼
มม²ง)
,
½ล¹¶ล¼
´กชนÀ
ดม
Â
มม´งทº
³
คÂ
ณต°
´งก±ร
ก±รจ
µ
ด¶ร
º
ยง»ฟลÁ
ข´งคÂ
·นก¹รจ
º
ด°ร
»
ยง½ฟล
±
ข²งค
¼
ณ:
1.
¶ปÀ
ด Windows Explorer (Windows ¶´·
กซÁ
พล´¶ร´ร
Á
)
2.
จ±กฟÀ
ลดÁ
Arrange by (จ
º
ด°ร
»
ยงต¹ม)
, คลÀ
ก¶พ¼
³
´½สดงร±ยก±ร½บบด¾
งลง
3.
¶ล¼
´กชนÀ
ดก±รจ
µ
ด¶ร
º
ยงทº
³
Â
ณต°
´งก±ร
ก±ร¶ร
º
ยง»ฟลÁ
ข´งคÂ
·นก¹ร°ร
»
ยง½ฟล
±
ข²งค
¼
ณ:
1.
¶ปÀ
ด Windows Explorer (Windows ¶´·
กซÁ
พล´¶ร´ร
Á
)
2.
คลÀ
กขว±ทº
³
¸ดก
·
»ด
°
บน½ผง View (มÂ
มม´ง)
3.
จ±ก¶มน¿
ทº
³
ปร±กฏข
¾
°
น, ¶ล¼
´ก
Sort by (°ร
»
ยงต¹ม)
, จ±กนµ
°
น¶ล¼
´กชนÀ
ดก±ร¶ร
º
ยงทº
³
Â
ณต
°
´งก±ร¸ช
°
ก±รจ
µ
ดกลÂ
³
ม»ฟลÁ
ข´งคÂ
·นก¹รจ
º
ดกล
¼
´
ม½ฟล
±
ข²งค
¼
ณ:
1.
¶ปÀ
ด Windows Explorer (Windows ¶´·
กซÁ
พล´¶ร´ร
Á
)
2.
คลÀ
กขว±ทº
³
¸ดก
·
»ด
°
บน½ผง View (มÂ
มม´ง)
3.
จ±ก¶มน¿
ทº
³
ปร±กฏข
¾
°
น, ¶ล¼
´ก
Group by (จ
º
ดกล
¼
´
มต¹ม)
, จ±กนµ
°
น¶ล¼
´กชนÀ
ดก±รจ
µ
ดกลÂ
³
มท
º
³
คÂ
°
´งก±ร¸ช
°
Sample