ASUS D620MT user manual download (Page 78 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 100
78
บททº
³
1: ก±ร¸ช
°
Windows
®
7
½ทย
ก±ร¸ช
°
บร
À
¶วณก±ร½จ
°
ง¶ต¼
´น
ต±มค
³
±¶ร
À
³
มต°
น บร
À
¶วณก±ร½จ
°
ง¶ต
¼
´น½สดง»´ค´น 3 ต
µ
วนº
°
:
ก¹ร¿จ
ง°ต
µ
²นข²งศ
³
นย
±
ปฏ
¸
บº
¸
ก¹ร
คลÀ
ก»´ค´นนº
°
¶พ¼
³
´½สดงข°
´คว±ม¶ต
¼
´น/ก±ร½จ
°
ง¶ต¼
´นทµ
°
งหมด ½ล¹¶ป
À
ดศ¿
นย
Á
ปฏ
À
µ
ตÀ
ก±รข´ง Windows
®
ก¹ร°ชµ
´
²มต
´
²°คร
µ
²ข´
¹ย
»´ค´นนº
°
½สดงสถ±น¹ก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´ ½ล¹คว±ม½รงสµ
ญญ±ณข´งก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´¶คร
¼
´ข
³
±ยทµ
°
ง½บบมº
ส±ย
½ล¹»ร
°
ส±ย
รÁด
º
บ°ส
»
ยง
คลÀ
ก»´ค´นนº
°
¶พ¼
³
´ปร
µ
บร¹ดµ
บ¶สº
ยง
ก¹ร¿สดงก¹ร¿จ
ง°ต
µ
²น
·นก¹ร¿สดงก¹ร¿จ
ง°ต
µ
²น:
คลÀ
ก»´ค´นก±ร½จ
°
ง¶ต¼
´น
, จ±กนµ
°
นคลÀ
กข
°
´คว±ม ¶พ¼
³
´¶ป
À
ดข
¾
°
นม±
²
±หร
µ
บร±ยล¹¶´º
ยด¶พÀ
³
ม¶ตÀ
·ห¶
³
´
วน
ก¹ร·ช¶
³
นย
±
ปฏ
¸
บº
¸
ก¹ร Windows
®
¸นบทนº
°
ก±รปร
µ
บ½ต³
ง»´ค´น½ล¹ก±ร½จ
°
ง¶ต¼
´น
Â
ณส±ม±รถ¶ล¼
´กทº
³
จ¹½สดงหร
¼
´ซ
³
´น»´ค´น½ล¹ก±ร½จ
°
ง¶ต
¼
´นต
³
±งÄ บนท±สก
Á
บ±ร
Á
หร
¼
´บนบร
À
¶วณก±ร
½จ
°
ง¶ต
¼
´น»ด
°
·นก¹รปร
º
บ¿ต
´
ง½²ค²น¿ลÁก¹ร¿จ
ง°ต
µ
²น:
1.
จ±กบร
À
¶วณก±ร½จ
°
ง¶ต
¼
´น, คลÀ
ก»´ค´นล
¿
กศร
2.
คลÀ
Customize (ปร
º
บ¿ต
´
ง)
3.
จ±กร±ยก±ร½บบด¾
งลง, ¶ล
¼
´กพฤตÀ
กรรมส
²
±หร
µ
บ»´ค´นหร
¼
´ร±ยก±รทº
³
คÂ
ณต
°
´งก±รปร
µ
บ½ต³
ก¹รจ
º
ดก¹ร½ฟล
±
¿ลÁÃฟล°ด²ร±
ข²งค
¼
ก±ร¸ช
°
Windows
®
Explorer (Windows ¶´·
กซÁ
พล´¶ร´ร
Á
)
Windows
®
Explorer ´นÂ
ญ±ต¸ห
°
Â
ณด
¿
, จ
µ
ดก±ร ½ล¹จ
µ
ดร¹¶บº
ยบ»ฟลÁ
Ãฟล¶ด´ร
Á
ข´งค
Â
ก¹ร°ป¸
ด Windows
®
Explorer (Windows °²
¾
กซ
±
พล²°ร²ร
±
)
·นก¹ร°ป¸
ด Windows Explorer (Windows °²
¾
กซ
±
พล²°ร²ร
±
):
1.
จ±กท±สก
Á
บ±ร
Á
ข´ง Windows
®
, คลÀ
ก»´ค´น Start (¶ร
À
³
ม)
¶พ¼
³
´¶ปÀ
ด¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม)
2.
คลÀ
Computer (ค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
)
¶พ¼
³
´¶ปÀ
ด Windows Explorer (Windows ¶´·
กซÁ
พล´¶ร´ร
Á
)
Sample