ASUS D620MT user manual download (Page 77 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 100
ASUS
¶ดสก
Á
ท´ป
PC
77
½ทย
ก¹รปº
กหม¼
ดร¹ยก¹รบนจ
º
มพ
±
¸
สต
±
¶ม¼
³
´ค
Â
ณคล
À
กขว±ทº
³
»´ค´นบนท±สก
Á
บ±ร
Á
, จ
µ
มพÁ
À
สต
Á
จ¹¶ปÀ
ดข
¾
°
น ¶พ¼
³
´ช
³
วย¸ห
°
Â
ณ¶ข
°
±ถ
¾
งย
µ
งล
À
งคÁ
º
³
¶ก
º
³
ยวข
°
´งข´งÃปร½กรมหร
¼
´ร±ยก±ร»ด
°
´ย
³
±งรวด¶ร
·
ว ค
Â
ณส±ม±รถป
µ
กหมÂ
ดร±ยก±ร¶หล³
±นº
°
บนจ
µ
มพÁ
À
สต
Á
»ด
°
¶ช
³
น ¶ว
·
บ»ซต
Á
Ãปรด, Ãฟล¶ด´ร
Á
หร
¼
´»ดรฟÁ
ทº
³
Â
ณ¸ช
°
³
´ยÄ หร
¼
´»ฟลÁ
มº
¶ด
º
ยทº
³
¶ล³
น¶ร
·
วÄ น
»
·นก¹รปº
กหม¼
ดร¹ยก¹ร½ปย
º
งจ
º
มพ
±
¸
สต
±
:
1.
จ±กท±สก
Á
บ±ร
Á
, คลÀ
กขว±ทº
³
»´ค´น
2.
จ±กจ
µ
มพÁ
À
สตÁ
, คลÀ
กขว±ร±ยก±รท
º
³
คÂ
ณต
°
´งก±รปµ
กหมÂ
ด, จ±กนµ
°
น¶ล¼
´ก
Pin to this list
(ปº
กหม¼
ด½ปย
º
งร¹ยก¹รน
»
)
ก¹ร°ล
¸
กปº
กหม¼
ดร¹ยก¹รจ¹กจ
º
มพ
±
¸
สต
±
·นก¹ร°ล
¸
กปº
กหม¼
ดร¹ยก¹รจ¹กจ
º
มพ
±
¸
สต
±
:
1.
จ±กท±สก
Á
บ±ร
Á
, คลÀ
กขว±ทº
³
»´ค´น
2
.
จ±กจ
µ
มพÁ
À
สต
Á
, คลÀ
กขว±ร±ยก±รทº
³
Â
ณต
°
´งก±รลบจ±กจ
µ
มพÁ
ลÀ
สต
Á
, จ±กนµ
°
น¶ล¼
´ก
Unpin from this
list (°ล
¸
กปº
กหม¼
ดจ¹กร¹ยก¹รน»
)
ก±รปµ
กหมÂ
ดร±ยก±รบน¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม) หร
¼
´ท±สก
Á
บ±ร
Á
·นก¹รปº
กหม¼
ดร¹ยก¹รบน°มน³
Start (°ร
¸
´
ม) หร
µ
²ท¹สก±
บ¹ร
±
:
1.
จ±กท±สก
Á
บ±ร
Á
ข´ง Windows
®
, คลÀ
ก»´ค´น Start (¶ร
À
³
ม)
¶พ¼
³
´¶ปÀ
ด¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม)
2.
คลÀ
กขว±ร±ยก±รทº
³
Â
ณต
°
´งก±รป
µ
กหมÂ
ดบน¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม) หร
¼
´ท±สกÁ
บ±ร
Á
3.
¶ล¼
´ก
Pin to Taskbar (ปº
กหม¼
ด½ปย
º
งท¹สก±
บ¹ร
±
)
หร
¼
´
Pin to Start menu
(ปº
กหม¼
ด½ปย
º
ง°มน³
°ร
¸
´
ม)
น´กจ±กนº
°
คÂ
ณส±ม±รถคล
À
กขว±บน»´ค´นข´งÃปร½กรมทº
³
µ
น´ย
¿
³
บนท±สก
Á
บ±ร
Á
, จ±กนµ
°
น¶ล
¼
´ก
Pin this program to taskbar (ปº
กหม
¼
ดÃปร¿กรมน»
½ปย
º
งท¹สก±
บ¹ร
±
)
·
»ด°
ก±ร¶ลÀ
กปµ
กหมÂ
ดÃปร½กรมจ±ก¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม)
·นก¹ร°ล
¸
กปº
กหม¼
ดÃปร¿กรมจ¹ก°มน³
Start (°ร
¸
´
ม):
1.
จ±กท±สก
Á
บ±ร
Á
ข´ง Windows
®
, คลÀ
ก»´ค´น Start (¶ร
À
³
ม)
¶พ¼
³
´¶ปÀ
ด¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม)
2.
จ±ก¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม), คล
À
กขว±Ãปร½กรมทº
³
Â
ณต
°
´งก±ร¶ล
À
กป
µ
กหมÂ
ด, จ±กนµ
°
น¶ล
¼
´ก
Remove from this list (ลบจ¹กร¹ยก¹รน»
)
ก±ร¶ลÀ
กปµ
กหมÂ
ดÃปร½กรมจ±กท±สก
Á
บ±ร
Á
·นก¹ร°ล
¸
กปº
กหม¼
ดÃปร¿กรมจ¹กท¹สก±
บ¹ร
±
:
1.
จ±กท±สก
Á
บ±ร
Á
, คลÀ
กขว±Ãปร½กรมทº
³
คÂ
ณต
°
´งก±รลบจ±กท±สก
Á
บ±ร
Á
, จ±กนµ
°
น¶ล
¼
´ก
Unpin this program from taskbar (°ล
¸
กปº
กหม¼
ดÃปร¿กรมน»
จ¹กท¹สก±
บ¹ร
±
)
Sample