ASUS D620MT user manual download (Page 76 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 100
76
บททº
³
1: ก±ร¸ช
°
Windows
®
7
½ทย
ก¹ร·ช¶
°ดสก±
ท²ป Windows
®
7
ก±ร¸ช
°
¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม)
¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม) มº
¶พ¼
³
´¸ห
°
คÂ
ณ¶ร
º
ยก¸ช
°
Ãปร½กรมต
³
±งÄ, ย
¿
ทÀ
ลÀ
º
°
½ล¹ร±ยก±รทº
³
มº
ปร¹ÃยชนÁ
´¼
³
นÄ
บนค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณ น´กจ±กนº
°
µ
ง¸ห
°
°
´ม¿
ล¶พÀ
³
ม¶ต
À
ม¶ก
º
³
ยวก
µ
บ Windows 7 ผ³
±นคÂ
ณสมบ
µ
ตÀ
คว±มช
³
วย¶หล
¼
´½ล¹ก±รสนµ
บสนÂ
น ´º
กด
°
วย
ก¹ร°ป¸
ดร¹ยก¹รจ¹ก°มน³
Start (°ร
¸
´
ม)
·นก¹ร°ป¸
ดร¹ยก¹รจ¹ก°มน³
Start (°ร
¸
´
ม):
1.
จ±กท±สก
Á
บ±ร
Á
ข´ง Windows
®
, คลÀ
ก»´ค´น Start (¶ร
À
³
ม)
2.
จ±ก¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม), ¶ล
¼
´กร±ยก±รทº
³
Â
ณต
°
´งก±ร¶ล
¼
´ก¸ช
°
คÂ
ณส±ม±รถป
µ
กหมÂ
ดÃปร½กรมทº
³
คÂ
ณต°
´งก±ร¸ห
°
½สดงผลตล´ด¶วล±บน¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม) »ด°
ส²
±หร
µ
ร±ยล¹¶´º
ยด¶พÀ
³
ม¶ตÀ
ม,
·ห¶
³
´
วน
ก¹รปº
กหม
¼
ดÃปร¿กรมบน°มน³
Start (°ร
¸
´
ม) หร
µ
²ท¹สก±
บ¹ร
±
¸นบทนº
°
คล
À
ก»´ค´น Start (¶ร
À
³
ม)
> Help and Support (คว±มช
³
วย¶หล
¼
´½ล¹ก±รสนµ
บสนÂ
น)
¶พ¼
³
´ร
µ
บข°
´ม¿
ล¶พÀ
³
ม¶ตÀ
ม¶ก
º
³
ยวก
µ
บ Windows
®
7
ก¹ร·ช¶
ร¹ยก¹ร Getting Started (°ร
¸
´
มต
นก¹ร·ช¶
ง¹น)
ร±ยก±ร
Getting Started (°ร
¸
´
มต
นก¹ร·ช¶
ง¹น)
บน¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม) ปร¹ก´บด°
วยข
°
´ม¿
ล¶ก
º
³
ยวก
µ
บง±น
พ¼
°
นฐ±นบ±ง´ย
³
±ง ¶ช
³
น ก±รปร
µ
บ½ต
³
ง Windows
®
, ก±ร¶พÀ
³
มผ¿
°
¸ช
°
¸หม³
½ล¹ก±รถ
³
±ยôน»ฟลÁ
¶พ¼
³
´ช
³
วย¸ห
°
Â
ท²
±คว±มค
Â
°
น¶คยก
µ
บก±ร¸ช
°
Windows
®
7
·นก¹ร·ช¶
ร¹ยก¹ร Getting Started (°ร
¸
´
มต
นก¹ร·ช¶
ง¹น):
1.
จ±กท±สก
Á
บ±ร
Á
ข´ง Windows
®
, คลÀ
ก»´ค´น Start (¶ร
À
³
ม)
¶พ¼
³
´¶ปÀ
ด¶มน¿
Start (¶ร
À
³
ม)
2.
¶ล¼
´ก
Getting Started (°ร
¸
´
มต
นก¹ร·ช¶
ง¹น)
ร±ยก±รข´งง±นทº
³
มº
จ¹ปร±กฏข
¾
°
3.
¶ล¼
´กง±นทº
³
Â
ณต°
´งก±รท²
±
ก±ร¸ช
°
ท±สก
Á
บ±ร
Á
ท±สก
Á
บ±ร
Á
´นÂ
ญ±ต¸ห
°
คÂ
ณ¶ล
¼
´ก¸ช
°
½ล¹จ
µ
ดก±รÃปร½กรมหร
¼
´ร±ยก±รต
³
±งÄ ท
º
³
ตÀ
ดต
µ
°
งบนค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ก¹ร°ป¸
ดÃปร¿กรมจ¹กท¹สก±
บ¹ร±
·นก¹ร°ป¸
ดÃปร¿กรมจ¹กท¹สก±
บ¹ร
±
:
จ±กท±สก
Á
บ±ร
Á
ข´ง Windows
®
, คลÀ
ก»´ค´น¶พ¼
³
´¶ป
À
ดÃปร½กรม คลÀ
ก»´ค´น´º
กคร
µ
°
ง¶พ¼
³
´ซ³
´น
Ãปร½กรม
คÂ
ณส±ม±รถป
µ
กหมÂ
ดÃปร½กรมทº
³
คÂ
ณต°
´งก±ร¸ห
°
½สดงผลตล´ด¶วล±บนท±สก
Á
บ±ร
Á
»ด°
Â
¹หร
º
ร±ยล¹¶´º
ยด¶พÀ
³
ม¶ตÀ
ม,
·ห¶
³
´
วน
ก¹รปº
กหม
¼
ดÃปร¿กรมบน°มน³
Start (°ร
¸
´
ม) หร
µ
²ท¹สก±
บ¹ร
±
¸นบทนº
°
Sample