ASUS D620MT user manual download (Page 75 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 100
ASUS
¶ดสก
Á
ท´ป
PC
75
บทท
»
´
1
ก¹ร·ช¶
Windows
®
7
ก¹ร°ร
¸
´
มต
น·ช¶
ง¹น·นคร
º
ง¿รก
¶ม¼
³
´ค
Â
ณ¶ร
À
³
มค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณ¶ป·
นคร
µ
°
ง½รก จ¹มº
หน°
±จ´หล±ยหน°
±จ´ปร±กฏข
¾
°
น¶พ¼
³
´½น¹น²
±ค
Â
ณ¶ก
º
³
ยว
µ
ก±รก
²
±หนดก±รต
µ
°
งค
³
±พ¼
°
นฐ±นข´งร¹บบปฏ
À
µ
À
ก±ร Windows
®
7 ข´งค
Â
·นก¹ร°ร
¸
´
มต
น·ช¶
ง¹น·นคร
º
ง¿รก:
1.
¶ปÀ
ดค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณ ร´ส´งส±มน±ทº
จนกร¹ทµ
³
งหน°
±จ´
Set Up Windows (ต
º
งค
´
¹
Windows)
ปร±กฏข
¾
°
2.
จ±กร±ยก±ร½บบด¾
งลง, ¶ล
¼
´กภ±ษ±ท
º
³
ต°
´งก±ร จ±กนµ
°
นคลÀ
Next (ถº
ด½ป)
3.
จ±กร±ยก±ร½บบด¾
งลง, ¶ล
¼
´ก
ปรÁ°ทศหร
µ
²ภ³
ม¸
ภ¹ค
,
สก¼
ล°ง¸
½ล¹
Ãครงร
´
¹ง¿ป¶
นพ
¸
มพ
±
,
จ±กนµ
°
นคล
À
Next (ถº
ด½ป)
4.
พÀ
มพÁ
¼
³
´ทº
³
»ม³
ซ°
²
±ก
µ
นส
²
±หร
µ
ชµ
´
²ผ³
·ช¶
½ล¹
ชµ
´
²ค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
, จ±กนµ
°
นคลÀ
Next (ถº
ด½ป)
5.
พÀ
มพÁ
°
´ม¿
ลทº
³
²
±¶ป
·
น¶พ¼
³
´ตµ
°
งค
³
±รห
µ
สผ³
±นข´งคÂ
ณ, จ±กนµ
°
นคล
À
Next (ถº
ด½ป)
น´กจ±กนº
°
Â
ณส±ม±รถคล
À
Next (ถº
ด½ป)
¶พ¼
³
´ข
°
±มข
µ
°
นต´นนº
°
Ãดย»ม³
°
´นข
°
´ม¿
ล¸ดÄ ก
·
»ด°
6.
´³
±น¶ง¼
³
´น»ข¸บ´นÂ
ญ±ต´ย
³
±งล¹¶´º
ยด ท²
±¶คร
¼
³
´งหม±ยทº
³
I accept the license terms
(ย²มร
º
บ°งµ
´
²น½ข·บ²น¼
ญ¹ต)
½ล¹คล
À
Next (ถº
ด½ป)
7.
¶ล¼
´ก
Use recommended settings (·ช¶
ก¹รต
º
งค
´
¹ท
»
´
¿นÁนÂ
¹)
หร
¼
´
Install important
updates only (ต
¸
ดต
º
ง°ฉพ¹Á²
º
ป°ดตส
Â
¹ค
º
ญ)
¶พ¼
³
´ตµ
°
งค³
±ก±รต
µ
°
งค³
±ด°
±นคว±มปล´ดภ
µ
ยส²
±หร
µ
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ ¸นก±รข
°
±มข
µ
°
นต´นนº
°
, ¶ล¼
´ก
Ask me later (ถ¹ม·นภ¹ยหล
º
ง)
8.
ทบทวนก±รต
µ
°
งค³
±วµ
นทº
³
½ล¹¶วล±ข´งค
Â
ณ คล
À
Next (ถº
ด½ป)
ร¹บบจ¹Ãหลดก±รตµ
°
งค³
±¸หม³
½ล¹¶ร
À
³
มต°
น¸หม³
ขณ¹นº
°
คÂ
ณส±ม±รถ¸ช
°
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ»ด°
½ล
°
°
±คÂ
ณต°
´งก±รตµ
°
งค³
±รห
µ
สผ³
±นส²
±หร
µ
บบ
µ
ญช
º
ข´งคÂ
ณ¸นภ±ยหล
µ
ง,
·ห¶
³
´
วน
ก¹รต
º
งค
´
¹บº
ญช»
ผ³
·ช¶
¿ลÁ
รหº
สผ´
¹น
¸นบทนº
°
Sample