ASUS D620MT user manual download (Page 72 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 100
72
บททº
³
6:
ก¹ร¿ก¶
½ขปº
ญห¹
½ทย
CPU
ปº
ญห¹
ส¹°หต
¼
»
´
°ป¾
น½ป½ด
ก¹รด
Â
¹°น¸
นก¹ร
หล
µ
งจ±กทº
³
¶ป
À
ด¶ค
¼
³
´งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
¶คร
¼
³
´งส
³
ง¶สº
ยงด
µ
¶ก
À
น»ป
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณก
²
±ล
µ
งบ
¿
ตข
¾
°
นม±
นº
³
¶ป·
น¶ร
¼
³
´งปกต
À
พµ
ดลมหมÂ
นทº
³
คว±ม¶ร
·
¶ต·
มท
º
³
¶ม¼
³
´ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
²
±ล
µ
ง¶ปÀ
ด¶คร
¼
³
´ง
พµ
ดลมจ¹หมÂ
นช
°
±ลงหลµ
งจ±กทº
³
¶ข
°
±ส
¿
³
OS
½ล°
ก±รต
µ
°
งค
³
± BIOS
¿
ก¶ปล
º
³
ยน½ปลง
¿
°
¼
น BIOS กล
µ
บ¶ป
·
นก±รต
µ
°
งค³
±¶ร
À
³
มต°
¶ว´ร
Á
µ
³
น BIOS ¶ก
³
±
´µ
ป¶ดต BIOS »ป¶ป
·
น¶ว´ร
Á
µ
³
นล³
±สÂ
¶ย
º
³
ยมชม»ซตÁ
สนµ
บสนÂ
นข´ง ASUS
ทº
³
¶พ¼
³
´ด±วนÁ
Ãหลด¶ว´ร
Á
µ
³
น BIOS ล
³
±ส
Â
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ส³
¶สº
ยงดµ
ง¶ก
À
น»ป¸น
ขณ¹ทº
³
¸ช
°
ง±น
พµ
ดลม CPU ถ
¿
ก¶ปล
º
³
ยน
ตรวจด
¿
¸ห
°
½น³
¸จว
³
±คÂ
ณ¸ช
°
พµ
ดลม CPU
ทº
³
¸ช
°
ง±นด°
วยก
µ
น»ด
°
หร
¼
´ทº
³
ASUS ½น¹น²
±
มº
ก±รร¹บ±ย´±ก±ศส²
±หร
µ
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
»ม³
¶พº
ยงพ´
ตรวจด
¿
¸ห
°
½น³
¸จว
³
±ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ท²
±ง±น¸นบร
À
¶วณทº
³
มº
»หล¶ว
º
ยนดº
´Â
ณหภ
¿
มÀ
ร¹บบส
¿
ง¶ก
À
น»ป
´µ
ป¶ดต BIOS.
°
±ค
Â
ณทร±บว
À
º
ก±รต
À
ดต
µ
°
ง¶มน¶บ´ร
Á
ดก
µ
บ¶ข
°
±»ป¸หม
³
¸ห
°
ล´งท
²
±คว±มส¹´±ด
บร
À
¶วณภ±ย¸นข´งต
µ
ว¶คร
¼
³
´ง
À
ดต
³
´ศ
¿
นย
Á
บร
À
ก±ร ASUS ¶พ¼
³
´ข´คว±ม
³
วย¶หล
¼
´
°
±ป
µ
ญห±ย
µ
งคงม
º
´ย
¿
³
¸ห
°
¿
¸บร
µ
บปร¹ก
µ
นข´ง¶ดสก
Á
ท´ป PC ข´งค
Â
ณ ½ล¹ต
À
ดต
³
´ศ
¿
นย
Á
บร
À
ก±ร ASUS
¶ย
º
³
ยมชม»ซต
Á
สน
µ
บสน
Â
นข´ง ASUS ท
»
´
²
±หร
µ
บข
°
´ม
¿
ล¶ก
º
³
ยวก
µ
บศ
¿
นย
Á
บร
À
ก±ร
Sample