ASUS D620MT user manual download (Page 71 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
71
½ทย
รÁบบ
ปº
ญห¹
ส¹°หต
¼
»
´
°ป¾
น½ป½ด
ก¹รด
Â
¹°น¸
นก¹ร
คว±ม¶ร
·
วร¹บบ
°
±¶ก
À
น»ป
Ãปร½กรมม±ก¶ก
À
น»ปก
²
±ล
µ
µ
น´ย
¿
³
À
ดÃปร½กรมบ±งต
µ
ก±รÃจมต
º
ข´ง»วร
µ
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
¸ช
°
ซ´ฟต
Á
½วร
Á
°
´งก
µ
น»วร
µ
ส¶พ¼
³
´ส½กน
ห±»วร
µ
ส ½ล¹ซ
³
´ม½ซมค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
À
ดต
µ
°
งร¹บบปฏ
À
µ
À
ก±ร¸หม³
ร¹บบ½Æงค
Á
หร
¼
´
°
±งบ
³
´ยÄ
Ʊร
Á
ดด
À
สก
Á
»ดรฟÁ
°
ม¶หลว
³
งƱร
Á
ดด
À
สก
Á
»ดรฟÁ
ทº
³
¶ส
º
ยห±ย»ปย
µ
¿
นย
Á
บร
À
ก±ร ASUS ¶พ¼
³
´ซ³
´ม½ซม
¶ปล
º
³
ยน¶ป·
นƱร
Á
ดดÀ
สก
Á
»ดรฟÁ
ตµ
ว¸หม³
µ
ญห±Ãมด
¿
ลหน³
วยคว±มจ
²
±
½ทนทº
³
°
วยÃมด
¿
ลหน³
วยคว±มจ
²
±ทº
³
¸ช
°
°
วยก
µ
น»ด°
ถ´ดÃมด
¿
ลหน
³
วยคว±มจ
²
±¶พ
À
³
ม¶ต
À
มท
º
³
Â
À
ดต
µ
°
ง»ว°
´´ก จ±กนµ
°
นล´ง´º
กคร
µ
°
À
ดต
³
´ศ
¿
นย
Á
บร
À
ก±ร ASUS ¶พ¼
³
´ข´คว±ม
³
วย¶หล
¼
´
มº
ก±รร¹บ±ย´±ก±ศส²
±หร
µ
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ»ม³
¶พº
ยงพ´
°
±ยค´มพ
À
ว¶ต´ร
Á
»ปย
µ
งบร
À
¶วณท
º
³
º
ก±ร»หล
ข´ง´±ก±ศด
º
¾
°
À
ดต
µ
°
งซ´ฟตÁ
½วร
Á
º
³
¸ช
°
»ด
°
°
วยก
µ
น»ม³
»ด°
À
ดต
µ
°
ง OS ¸หม³
½ล¹ต
À
ดตµ
°
งซ´ฟต
Á
½วร
Á
ทº
³
¸ช
°
°
วยก
µ
น»ด°
´º
กคร
µ
°
°ส
»
ยง
ปº
ญห¹
ส¹°หต
¼
»
´
°ป¾
น½ป½ด
ก¹รด
Â
¹°น¸
นก¹ร
»ม³
มº
¶สº
ยง
²
±Ãพงหร
¼
´ห
¿
ฟµ
ง¶ช
¼
³
´มต³
´¶ข
°
±ก
µ
พ´ร
Á
ตทº
³
ผÀ
¿
ค¿
³
ม¼
´ผ¿
°
¸ช
°
ข´งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
²
±หร
µ
บพ´ร
Á
ตทº
³
¿
กต°
´ง
µ
ดก±ร¶ช
¼
³
´มต
³
´ ½ล¹¶ช
¼
³
´มต
³
´ล
²
±Ãพง¶ข
°
±
µ
บค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณ¸หม³
²
±Ãพงหร
¼
´ห
¿
ฟµ
ง»ม³
ท²
±ง±น
ล´ง¸ช
°
²
±Ãพงหร
¼
´ห
¿
ฟµ
ง´¼
³
พ´ร
Á
ต¶สº
ยงด
°
±นหน°
±½ล¹
°
±นหล
µ
ง»ม³
ท²
±ง±น
ล´งพ´ร
Á
ต¶สº
ยงทµ
°
งด°
±นหน°
±½ล¹ด°
±นหลµ
°
±พ´ร
Á
ตหน¾
³
งล
°
ม¶หลว ¸ห
°
ตรวจส´บว
³
±
พ´ร
Á
ตถ
¿
กต
µ
°
งค³
±¶ป
·
นร¹บบหล±ย½ชน¶นล
หร
¼
´»ม³
µ
ญห±¶ก
º
³
ยวก
µ
บ»ดร¶ว´ร
Á
À
ดต
µ
°
ง»ดร¶ว´ร
Á
¶ส
º
ยง¸หม³
Sample