ASUS D620MT user manual download (Page 69 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
69
½ทย
°พ¹°ว²ร
±
ปº
ญห¹
ส¹°หต
¼
»
´
°ป¾
น½ป½ด
ก¹รด
Â
¹°น¸
นก¹ร
»ม³
มº
พล
µ
งง±น¶ข
°
±
(»ฟ½สดงสถ±น¹
¶พ±¶ว´ร
Á
µ
บ)
½รงด
µ
น»ฟฟ°
±»ม³
¿
กต°
´ง
µ
°
งสวÀ
ตช
Á
½รงด
µ
น»ฟฟ°
±ข´งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ¸ห
°
ตรงก
µ
บค³
±½รงดµ
น»ฟฟ°
±¸น
พ¼
°
นทº
³
ข´งคÂ
ปร
µ
บก±รตµ
°
งค³
±½รงด
µ
น»ฟฟ°
± ตรวจด
¿
¸ห
°
½น³
¸จว³
±ส±ย»ฟถ
¿
กถ´ดปล
µ
Å
กจ±ก
¶ต°
±¶ส
º
ยบ»ฟฟ°
±
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ»ม³
¶ป
À
¶คร
¼
³
´ง
กดปÂ
³
ม¶พ±¶ว´ร
Á
ทº
³
½ผงด
°
±นหน°
± ¶พ¼
³
´¸ห
°
½น³
¸จ
ว³
±ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
¶ปÀ
ด¶คร
¼
³
´ง
ส±ย»ฟข´งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
»ม³
»ด
°
¶ช
¼
³
´มต³
´´ย
³
±ง¶หม±¹สม
ตรวจด
¿
¸ห
°
½น³
¸จว
³
±ส±ย»ฟ¶ช
¼
³
´มต
³
´´ย
¿
³
´ย
³
±ง¶หม±¹สม
¸ช
°
ส±ย»ฟทº
³
ค´ม½พทÀ
¶บ
À
ล´¼
³
นÄ
µ
ญห±ก
µ
บ PSU
(หน³
วย¶พ±¶ว´ร
Á
µ
พพล±ย)
À
ดต
³
´ศ
¿
นย
Á
บร
À
ก±ร ASUS
¶ก
º
³
ยวก
µ
บก±รต
À
ดตµ
°
ง PSU
´º
กต
µ
วหน¾
³
งบนค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
Sample