ASUS D620MT user manual download (Page 68 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 100
68
บททº
³
6:
ก¹ร¿ก¶
½ขปº
ญห¹
½ทย
?
ลÂ
¹Ãพง½ม
´
ส´
ง°ส»
ยง²²กม¹
ตรวจด
¿
¸ห
°
½น³
¸จว³
±คÂ
ณ¶ช
¼
³
´มต
³
´ล
²
±Ãพง¶ข
°
±ก
µ
บพ´ร
Á
ตส
µ
ญญ±ณ´´ก (ส
º
¶ข
º
ยว)
ทº
³
½ผงด
°
±นหน°
±หร
¼
´½ผงด
°
±นหล
µ
ตรวจส´บว³
±ล
²
±Ãพงข´งค
Â
ณ¶ช
¼
³
´มต
³
´´ย
¿
³
µ
บ½หล
³
งพล
µ
งง±น»ฟฟ°
± ½ล¹¶ป
À
ด¶คร
¼
³
´ง´ย
¿
³
ปร
µ
บร¹ด
µ
บ¶ส
º
ยงข´งล
²
±Ãพง
ตรวจด
¿
¸ห
°
½น³
¸จว³
±¶ส
º
ยงร¹บบข´งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณ »ม³
»ด
°
¿
กปÀ
ด¶สº
ยง»ว
°
°
±¶ส
º
ยงถ
¿
กปÀ
ด¶สº
ยง»ว°
»´ค´นร¹ดµ
บ¶สº
ยงจ¹½สดง¶ป
·
¸นก±ร¶ปÀ
ดท²
±ง±น¶ส
º
ยงร¹บบ, คล
À
จ±กบร
À
¶วณก±ร½จ
°
ง¶ต
¼
´นข´ง Windows,
จ±กนµ
°
นคล
À
°
±¶ส
º
ยง»ม³
¿
กปÀ
ด»ว°
, คลÀ
½ล¹ล±กต
µ
ว¶ล¼
³
´น¶พ¼
³
´ปร
µ
บร¹ดµ
บ¶สº
ยง
¶ช
¼
³
´มต³
´ล²
±Ãพงข´งคÂ
ณ»ปย
µ
งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
´º
ก¶คร
¼
³
´งหน¾
³
ง ¶พ¼
³
´ทดส´บว³
±ล²
±Ãพงท²
±ง±น
´ย
³
±ง¶หม±¹สมหร
¼
´»ม³
?
DVD ½ดรฟ±
½ม
´
²´
¹น¿ผ
´
นด¸
สก
±
ตรวจส´บว³
±½ผ³
นด
À
สก
Á
¿
กว±งÃดยหง±ยด
°
±นทº
³
มº
ฉล±กข
¾
°
ตรวจส´บว³
±½ผ³
นด
À
สก
Á
¿
กว±ง»ว°
บร
À
¶วณศ
¿
นย
Á
กล±งถ±ด Ãดย¶ฉพ±¹´ย
³
±งย
À
³
ง ½ผ
³
นทº
³
มº
ขน±ดหร
¼
´ร
¿
ปร
³
±งทº
³
»ม³
¶ป
·
นม±ตรฐ±น
ตรวจส´บว³
±½ผ³
นด
À
สก
Á
มº
ร´ยข
º
ดข
³
วนหร
¼
´¶ส
º
ยห±ยหร
¼
´»ม³
?
¼
´
มน
Â
¹¿ผ
´
น²²กข²ง DVD ½ดรฟ±
½ม
´
ต²บสน²ง
1.
บน Windows
®
7, คล
À
>
Computer (ค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
)
บน Windows
®
10 จ±ก¶มน¿
Start (¶ร
À
³
มต
°
น) คล
À
กทº
³
File Explorer (ต
º
วส
Â
¹รวจ
½ฟล
±
)
2.
คลÀ
กขว±
, จ±กนµ
°
นคลÀ
Eject (นÂ
¹²²ก)
จ±ก¶มน¿
Sample