ASUS D620MT user manual download (Page 67 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
67
½ทย
?
ร³
ปภ¹พบน HDTV ผ
¸
ด°พ»
ยน
ส±¶หตÂ
¶ก
À
ดจ±กคว±มล¹¶´º
ยดทº
³
½ตกต
³
±งก
µ
นข´งจ´ภ±พ½ล¹ HDTV ข´งค
Â
ณ ปร
µ
บคว±ม
ล¹¶´º
ยดหน°
±จ´¶พ¼
³
´¸ห
°
พ´ด
º
µ
บ HDTV ข´งค
Â
ณ ¸นก±ร¶ปล
º
³
ยนคว±มล¹¶´º
ยดข´งหน°
±
จ´:
บน Windows
®
7:
1.
ท²
±ส
À
³
งต
³
´»ปนº
°
¶พ¼
³
´¶ป
À
ดหน°
±จ´ก±รต
µ
°
งค³
±
Screen Resolution
(คว¹มลÁ°²
»
ยดหน¶
¹จ²)
:
คลÀ
>
Control Panel (¿ผงควบค
¼
ม)
>
Appearance
and Personalization (ล
º
กษณÁ¿ลÁก¹รปร
º
บ¿ต
´
ง)
>
Display
(ก¹ร¿สดงผล)
>
Change display settings
(°ปล
»
´
ยนก¹รต
º
งค
´
¹ก¹ร¿สดงผล)
คลÀ
กขว±ทº
³
¸ดก
·
»ด
°
บน¶ดสก
Á
ท´ป Windows ข´งค
Â
ณ ¶ม¼
³
´¶มน¿
Å
´ป´µ
ปปร±กฏข
¾
°
น,
คลÀ
Personalize (ปร
º
บ¿ต
´
ง)
>
Display (ก¹ร¿สดงผล)
>
Change
display settings (°ปล
»
´
ยนก¹รต
º
งค
´
¹ก¹ร¿สดงผล)
2.
ปร
µ
บคว±มล¹¶´º
ยด ด
¿
¶´กส±รทº
³
ม±พร
°
´มก
µ
บ HDTV ข´งค
Â
ณส
²
±หร
µ
บคว±ม
ล¹¶´º
ยด
³
±งÄ
3.
คลÀ
Apply (·ช¶
)
หร
¼
´
OK (ตกลง)
จ±กนµ
°
นคล
À
Keep Changes
(°ก¾
บก¹ร°ปล
»
´
ยน¿ปลง)
บนข
°
´คว±มย
¼
นย
µ
บน Windows
®
10:
จ±ก¶มน¿
Start (¶ร
À
³
มต
°
น) คลÀ
กทº
³
Settings (ก¹รต
º
งค
´
¹) > System (รÁบบ)>
Display (จ²¿สดงผล)
?
º
นต¶
²งก¹รก
³
คµ
น หรµ
²°ล¸
กทÂ
¹ก¹ร°ปล»
´
ยน¿ปลง·นก¹รตº
งค´
¹รÁบบข²ง
ค²มพ¸
ว°ต²ร±
Ãดย½ม
´
·ห
กรÁทบก
º
บ½ฟล±
หรµ
²ข
²ม
³
ลส´
วนตº
วข²งฉ
º
บน Windows
®
7:
Â
ณสมบ
µ
À
ก±รก
¿
°
ค¼
นร¹บบข´ง Windows
®
´นÂ
ญ±ต¸ห
°
Â
ณก
¿
°
¼
นหร
¼
´¶ล
À
กท²
±ก±ร
¶ปล
º
³
ยน½ปลงต
³
±งÄ ต³
´ก±รต
µ
°
งค³
±ร¹บบค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณ Ãดย»ม³
³
งผลกร¹ทบก
µ
°
´ม¿
ลส
³
วนตµ
วข´งค
Â
ณ ¶ช
³
น ¶´กส±รหร
¼
´ภ±พถ
³
±ยต
³
±งÄ ส
²
±หร
µ
บร±ยล¹¶´º
ยด¶พÀ
³
ม¶ตÀ
¸ห
°
ด¿
³
วน
ก¹รก³
µ
นรÁบบข²งค
¼
¸นบททº
³
2
บน Windows
®
10:
Â
ณส±ม±รถต
µ
ว¶ล¼
´กก±รก
¿
°
¼
นข´ง Windows
®
10 ¶พ¼
³
´ร
º
¶ฟรชหร
¼
´ร
º
¶ซ
·
ตก±รต
µ
°
³
±ร¹บบข´งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
¸นก±ร¸ช
°
µ
ว¶ล¼
´กร
º
¶ฟรช คลÀ
กทº
³
Settings (ก¹รต
º
งค
´
¹)
>
Update & recovery (²
º
ป°ดต¿ลÁก³
µ
น)> Reset this PC (ร
»
°ซ
¾
ต PC
°คร
µ
´
²งน»
)
จ±ก¶มน¿
Start (¶ร
À
³
มต
°
น) ¶ล
¼
´ก
Keep my Æles (°ก¾
บ½ฟล
±
ข²งฉº
น)
ร´
µ
กคร
¿
³
½ล¹คลÀ
กทº
³
Next (ถº
ด½ป)
¶พ¼
³
´ด²
±¶นÀ
นก±รต³
´ หร
¼
´
Cancel (ยก°ล
¸
ก)
¶พ¼
³
´
´´กจ±กร¹บบ ¸นก±ร¸ช
°
ตµ
ว¶ล
¼
´กร
º
¶ซ·
ต คลÀ
กทº
³
Settings (ก¹รต
º
งค
´
¹)> Update &
recovery (²
º
ป°ดต¿ลÁก³
µ
น)> Reset this PC (ร
»
°ซ
¾
ต PC °คร
µ
´
²งน»
)
จ±ก¶มน¿
Start (¶ร
À
³
มต
°
น) ¶ล
¼
´ก
Remove everything (ลบท
¼
กส
¸
´
ง)> Only the drive
where Windows is installed (°ฉพ¹Á½ดรฟ
±
»
´
¸
ดต
º
ง Windows) > Just
remove my Æles (ลบ°พ
»
ยง¿ค
´
½ฟล
±
ข²งฉº
น)
½ล¹คล
À
กทº
³
Reset (ร
»
°ซ
¾
ต)
Ãดยค³
±¶ร
À
³
มต°
น »ฟลÁ
³
วนบÂ
คคลข´งคÂ
ณ ½´ป ½ล¹ก±รตµ
°
งค³
±จ¹ถ
¿
กจ
µ
ด¶ก
·
บ»ว
°
¸น»ดรฟÁ
ข°
´ม¿
ข´งร¹บบ (¶ช
³
น C:\), ตรวจส´บ¸ห
°
½น³
¸จว³
±»ด°
°
±ยข
°
´ม¿
ล¶หล
³
±นº
°
»ปย
µ
ง»ดรฟÁ
ข°
´ม¿
(¶ช
³
น D:\ หร
¼
´ E:\) ก
³
´นทº
³
จ¹ร
º
¶ซ·
ตร¹บบ.
Sample