ASUS D620MT user manual download (Page 65 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
65
½ทย
บทท
»
´
6
ก¹ร¿ก¶
½ขปº
ญห¹
ก¹ร¿ก¶
½ขปº
ญห¹
บทนº
°
น²
±¶สน´ปµ
ญห±บ±ง´ย
³
±งทº
³
Â
ณ´±จ¶ผช
À
ญ ½ล¹ท±ง½ก
°
»ขป
µ
ญห±ทº
³
´±จ¶ป
·
น»ป»ด°
?
ค²มพ¸
ว°ต²ร±
½ม
´
ส¹ม¹รถ°ป
¸
ด°ครµ
´
²ง½ด¶
¿ลÁ LED °พ¹°ว²ร±
ท»
´
¿ผงด¶
¹นหน
¹½ม
´
ต¸
ดข
Ä
นม¹
ตรวจส´บว³
±ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งคÂ
ณ¶ช
¼
³
´มต
³
´´ย
³
±ง¶หม±¹สมหร
¼
´»ม³
ตรวจส´บว³
±¶ต°
±¶ส
º
ยบ»ฟฟ°
±ทº
³
ผนµ
งท²
±ง±นหร
¼
´»ม³
ตรวจส´บว³
±สวÀ
ตช
Á
³
±ย»ฟ¶ป
À
ด´ย
¿
³
หร
¼
´»ม
´
³
´
วน ก¹ร°ป¸
ด/ป¸
ดค²มพ
¸
ว°ต²ร
±
ข²งค
¼
¸นบททº
³
1
?
ค²มพ¸
ว°ต²ร±
ค¶
¹ง
²
±¶นÀ
นก±รต³
´»ปนº
°
¶พ¼
³
´ป
À
ดÃปร½กรมทº
³
»ม³
ต´บสน´ง:
1.
กดปÂ
³
ม <Alt> + <Ctrl> + <Delete> บน½ป°
นพÀ
มพÁ
พร
°
´มก
µ
น, จ±กนµ
°
นคลÀ
Task Manager (ต
º
วจ
º
ดก¹รง¹น)
2.
²
±¶นÀ
นก±รต±มร¹บบปฏ
À
µ
ตÀ
ก±รดµ
งนº
°
:
บน Windows
®
7:
a). คล
À
ก½ท·
Applications (¿²ปพล
¸
°คชº
´
น)
b). ¶ล¼
´กÃปร½กรมทº
³
»ม³
ต´บสน´ง, จ±กนµ
°
นคล
À
End Task (ส
¸
นส
¼
ดง¹น)
บน Windows
®
10:
ภ±ย¸ต°
Task Manager (ต
º
วจ
º
ดก¹รง¹น)
¸น½ท·
Processes
(กรÁบวนก¹ร)
, ¶ล¼
´กÃปร½กรมทº
³
»ม³
ต´บสน´ง จ±กนµ
°
นคล
À
End Task
(ส
¸
นส
¼
ดง¹น)
°
±½ป
°
นพÀ
มพÁ
»ม³
ต´บสน´ง กดป
Â
³
ม¶พ±¶ว´ร
Á
ทº
³
°
±นบนข´งต
µ
ว¶คร
¼
³
´งค
°
±ง»ว
°
จนกร¹ทµ
³
ค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ปÀ
ด¶คร
¼
³
´ง จ±กนµ
°
นกดปÂ
³
ม¶พ±¶ว´ร
Á
¶พ¼
³
´¶ป
À
ด¶คร
¼
³
´ง
?
½ม
´
ส¹ม¹รถ°ช
µ
´
²มต´
²½ปยº
ง°ครµ
²ข
´
¹ย½ร¶
ส¹ยÃดย·ช
ASUS WLAN ก¹ร±
(°ฉพ¹Á·น°ครµ
´
²งบ¹งร¼
´
น)?
ตรวจด
¿
¸ห
°
½น³
¸จว³
±คÂ
ณป
°
´นค
º
Á
ร¹บบป
°
´งก
µ
น¶คร
¼
´ข
³
±ยทº
³
¿
กต
°
´งส
²
±หร
µ
บ¶คร
¼
´ข
³
±ย»ร
°
ส±ยท
º
³
Â
ณต°
´งก±ร¶ช
¼
³
´มต³
´»ปย
µ
¶ช
¼
³
´มต³
´¶ส±´±ก±ศภ±ยน´ก (´Â
ปกรณÁ
¼
°
´¶พÀ
³
ม) ¶ข
°
±ก
µ
บข
µ
°
วต
³
´¶ส±´±ก±ศบน ASUS WLAN
ก±ร
Á
ด ½ล¹ว±ง¶ส±´±ก±ศ»ว°
ทº
³
°
±นบนข´งตµ
ว¶คร
¼
³
´งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
¶พ¼
³
´¸ห
°
สมรรถน¹»ร
°
ส±ย
º
ทº
³
สÂ
Sample