ASUS D620MT user manual download (Page 63 of 100)

Languages: Thai
Pages:100
Description:ASUS D820_D620_BM3CE_BM3CF user’s manual for Thai
Model:
D820MT(BM2CE) / D820SF(BP1CE/SD790) / D620MT(BM2CF) / D620SF(BP1CF/SD580) / BM3CE(MD790) / BM3CF(MD580)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 100
ASUS ¶ดสก
Á
ท´ป PC
63
½ทย
ก¹ร°ปล
»
´
ยนÃลÃก¶
ขณÁบ³
ตข²ง BIOS
1.
¶ล¼
´กต
µ
ว¶ล
¼
´ก¸ดÄ ก
·
ต±ม จ±กนµ
°
นคล
À
ก Next (ถ
µ
ด»ป):
¶ปล
º
³
ยนÃลÃก
°
ขณ¹บ
¿
ตข´ง BIOS ½ล¹´µ
พ¶ดต BIOS
¶ปล
º
³
ยนÃลÃก
°
ขณ¹บ
¿
ตข´ง BIOS
³
´นทº
³
จ¹¶ล¼
´กตµ
ว¶ล¼
´ก½รก ¸ห
°
ด±วนÁ
Ãหลด»ฟลÁ
BIOS »ปย
µ
งค´มพÀ
ว¶ต´ร
Á
ข´งค
Â
ณÃดย¸ช
°
ASUS
Update (´µ
พ¶ดต ASUS)
2.
คลÀ
ก Browse (¶ร
º
ยกด
¿
) ¶พ¼
³
´ค
°
นห±»ฟล
Á
ภ±พทº
³
Â
ณต
°
´งก±ร¸ช
°
¶ป
·
นÃลÃก
°
ขณ¹บ
¿
ต (½ล¹ BIOS ทº
³
ด±วนÁ
Ãหลดม± ถ
°
±ต
°
´งก±ร) จ±กนµ
°
นคล
À
ก Run (ด
²
±¶นÀ
นก±ร)
3.
ปฏ
À
µ
À
ต±มค²
±½น¹น²
±บนหน°
±จ´¶พ¼
³
´ท²
±กร¹บวนก±ร¸ห
°
¶สร
·
จสมบ
¿
รณÁ
Sample